جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی
نویسنده:
مسعود جان بزرگی، حسین فاکر، امین جان بزرگی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
هدف پژوهش این است که جایگاه«ارزیابی تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی را معلوم و ابزار سنجش آن را معرفی نماید و رابطه تحول روانی معنوی با سلامت روان را نیز بررسی کند.به این منظور، معیارهای تشخیصی «تحول روانی ‐ معنوی»، تنظیم و برای سنجش آن، ابزاری عینی تدارک دیده شد. سپس برای مطالعه اولیه بر روی تعداد 324 نفر از دانشجویان مقطع لیسانس اجرا گردید. همزمان برای بررسی سلامت عمومی روانی از پرسشنامه «GHQ» و برای بررسی روایی ملاک از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه سنجش تحول روانی معنوی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است. همچنین رابطه مثبت معناداری بین سلامت روانی و مراحل تحول روانی معنوی به دست آمد.استفاده از این ابزار برای مراجعان مذهبی به ارزیابی نسبتا دقیق از نشانه های مربوط به «تحول روانی ‐ معنوی» منتهی شده و به تشخیص آسیب دیدگی روانی ‐ معنوی عمقی فرد، کمک می کند.
صفحات :
از صفحه 49 تا 70
مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت
نویسنده:
مهدی نجفی , داوود تقوایی,محمدرضا سالاری فر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,
چکیده :
این پژوهش که با هدف مقایسۀ سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت انجام شده است، غیرآزمایشی و از نوع علّی مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری مورد پژوهش کلیۀ زنان سرپرست خانوار با و بدون ازدواج موقت در شهر قم می‌باشند. نمونۀ مورد مطالعه به صورت تصادفی و با حجم شصت نفر برای هر دو گروه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری متغیر‌ها، پرسشنامۀ سلامت عمومی گلدبرگ و بهزیستی روان‌شناختی ریف بوده است. بررسی سؤالات پژوهش با استفاده از اطلاعات توصیفی در قالب شاخص‌های میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد، کمینه، بیشینه و دامنۀ تغییرات ارائه شده است و در بخش آمارِ استنباطی از آزمون‌های لِوین، k-s و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که در مؤلفه‌های علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی، عملکرد اجتماعی، سلامت عمومی، پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند، رشد فردی و بهزیستی روان‌شناختی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و در مؤلفۀ خودمختاری تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.
صفحات :
از صفحه 65 تا 86
تاثیر حکمت های نهج البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان
نویسنده:
اسحاق رحیمیان بوگر ,علی سنایی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش حکمت های نهج البلاغه بر ابعاد سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سمنان بود. در یک بررسی آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل، 61 نفر از این دانشجویان به طور تصادفی انتخاب و نیز به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل گماشته شدند. شرکت کنندگان در سه مرحله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند و گروه های آزمایش ده جلسه آموزش مهارت های زندگی را هفته ای یک بار دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش حکمت های نهج البلاغه بطور معناداری باعث کاهش علایم نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی در گروه های آزمایش در مقایسه با گروه های کنترل شده است (p<0.05). طبق نتایج این پژوهش، آموزش حکمت های نهج البلاغه به شیوه گروهی روش موثری برای برای بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان است.
صفحات :
از صفحه 7 تا 36
تاثیر «سوگ درمانی شناختی - رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده های داغدیده»
نویسنده:
مرضیه شریفی,سیداحمد احمدی,مریم فاتحی زاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,
چکیده :
هدف پژوهش، بررسی میزان تاثیر «سوگ درمانی شناختی - رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «شاخص های سلامت عمومی در خانواده های داغدیده» بود. این پژوهش، نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری بود. نمونه تحقیق 16 خانواده داغدیده بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از بین خانواده های مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره شهرستان فلاورجان در سال 1390، انتخاب وبه طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 8 خانواده) جایگزین شدند. گروه آزمایش در جلسه سوگ درمانی شناختی - رفتاری با رویکرد اسلامی شرکت نمودند. هر دو گروه، پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) را در پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری تکمیل نمودند. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در پس آزمون و پی گیری، بین میانگین نمرات مولفه های سلامت عمومی در دو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معنی داری وجوددارد (0.0005). یافته های این پژوهش، اثربخشی سوگ درمانی شناختی - رفتاری با رویکرد اسلامی، بر سلامت عمومی داغدیدگان را تایید نموده و می تواند به عنوان برنامه درمانی برای خانواده های داغدیده مورد استفاده قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 113 تا 134
  • تعداد رکورد ها : 4