جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
عدل الاهی ، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی - اقتصادی
نویسنده:
علی اصغر هادوی نیا
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یكی از پرسشهای اصلی كه بايد در گستره توزيع در اقتصاد پاسخ داده شود ، اين است كـه هدف از توزيع عادلانه چيست؟ هـدف اصـلی، فقرزدايـی يـا هـدف كـاهش فاصـله طبقـاتی (توازن اقتصادی) است؟ نويسنده مقاله براين باور است كه اين پرسش ريشه در مبانی فكری وپيشفرضهای فلـسفی انديشه ور يا نظام فكری اقتصادی دارد. بنابراين نقطه شروع را در تحليل فلسفی مفهوم عـدل قـر ار داده است و مرحله های ميانی را به بازتاب اين تحليل بر گستره هـای فكـری يـك مكتـب دربـاره خدا و انسان پرداخته است. قضاوتهايی كه درباره هدف اصلی در عدالت اقتصادی می شـود، از نظام انديشه ای پيشگفته متأثراست. مقاله حاضر در پی اثبات اين فرضيه است كـه عـدل بـه معنـای تـوازن اسـت و معـانی ديگر كه درباره اين واژه مطرح است با تحليـل هـستی شـناختی بـه ايـن معنـای اصـلی بـاز مـی گـردد. ادبيـات قرآنـی در سـه گـستره خداشناسـی، انـسان شناسـی و اجتمـاع بـا ارايـه برداشـتهـايی از عـدل الاهـی، اعتـدال انـسانی و عـدالت اجتمـاعی ـ اقتـصادی بـه دنبـال نقشبندی ذهن انسان در اين باره است.
صفحات :
از صفحه 197 تا 221
الگوی تامین اجتماعی صدر اسلام و دلالت های آن برای الگوهای نوین
نویسنده:
نادران الیاس, آقانظری حسن, حسینی سیدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 5 تا 28
  • تعداد رکورد ها : 2