جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
پدیدارشناسی بیلدونگ
نویسنده:
فلورا عسکری زاده ، خسرو باقری ، افضل السادات حسینی
نوع منبع :
نمایه مقاله
چکیده :
در این پژوهش با نگاهی پدیدارشناسانه، کوشش می‌شود تا به ذات تربیت- بیلدونگ و ظهورهای بیلدونگ در تاریخ تربیت تفکر شود. طبق گام نخست پدیدارشناسی، از مفهوم بدیهی و رایج از بیلدنگ روی گردانده، سپس با واشکافی، از پدیدارهای تاریخی و چیستی بیلدونگ پرسش می‌شود تا در نهایت به امر مشترک و عمومی یا ذات بیلدونگ از منظر هایدگر نگریسته شود. بدین ترتیب آشکار می‌شود که هیچ‌یک از پدیدارهای آشکار بیلدونگ در تاریخ، اینهمانِ ذات آن نیستند، بلکه امکانی پدیدارین در تاریخ تربیت هستند. پس همه پدیدارها، به‌نحوی آشکارگیِ زمانمند تربیت-بیلدونگ را در خود پنهان دارند، اما هیچ‌یک نمی‌توانند صرفاً تمامیت آن را در سیطره‌ی خود بگیرند. در اینجا ذات تربیت- بیلدونگ را در انواع پدیدارین آن واشکافته و از منظر هایدگر که به‌گونه‌ای سلبی است، نشان می‌دهیم که هیچ‌کدام از پدیدارها، تمامیت ذاتی بیلدونگ نیستند. لذا ذات، ریشه‌ در بافتاری زمانی‌ دارد که گشودگی و مراقبتِ همراه با بالیدن شکل‌دهنده از هستی انسان به‌معنای کلی است و در پدیدارهای متکثر بیلدونگی نیز خود را آشکار-مستور می‌دارد‌.
تربیت حرفه اى در بستر دیدگاه اسلام
نویسنده:
خسرو باقری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 38 تا 52
معنا و بى معنایى در «علم دینى»
نویسنده:
خسرو باقری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 12 تا 21
ماهیت و قلمرو تعلیم و تربیت اسلامى
نویسنده:
خسرو باقری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
سه نگرش در تعلیم و تربیت اسلامى وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامى به منزله نظامى توصیفى است که از طریق بررسى آثار دانشمندان مسلمان مى توان بدان دست یافت. در نگرش دوم، نظامى استنباطى است که بر اساس آن، مى توان با استفاده از متون دینى براى همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخى فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربیت اسلامى به منزله نظامى استنباطى ـ تأسیسى تلقى شده است که در آن برخى مسائل و مباحثِ مربوط به تعلیم و تربیت از متون اسلامى استخراج مى شود و دسترسى به برخى موارد دیگر بر اساس روشهاى تجربى و پیش فرض هاى دینى، انجام مى گیرد. در این نوشتار سعى برآن است که با عنایت به مطالب فوق، بااشاره اى کوتاه به ماهیت و تاریخچه تعلیم و تربیت اسلامى به منزله رشته اى دانشگاهى، روشهاى تحقیق و دستاوردهاى آن نیز مورد بررسى قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 23 تا 33
انسان به منزله عامل بحثى تطبیقى درباره نقش پیش فرض ها در روانشناسى
نویسنده:
خسرو باقری
نوع منبع :
نمایه مقاله
چکیده :
نظریه هاى علمى بر بستر پیشفرضهاى دانشمند مى رویند. اجزاى مختلف نظریه ها همچون مفاهیم و مدلها به نحوى با پیشفرضها متناسب و سازگارند. در مقاله حاضر، پیشفرض «انسان به منزله عامل» که بر اساس منابع اسلامى مى توان آن را مبناى تحقیق در روانشناسى قرار داد، مورد بررسى تطبیقى با نظریه عاملى اسکینر قرار گرفته است. کوشیده ایم این نکته را به اثبات برسانیم که عمل در نظریه اسکینر، مبتنى بر پیشفرضهاى معینى است و محصور در حدود اقتضاى این پیشفرضهاست. علّت گرایى و مشاهده گرایى حدود پیشفرضهاى اسکینر را تشکیل مى دهند. عمل در دیدگاه اسلامى، با استناد به مبانى معرفتى، میلى و ارادى، تصویرى متفاوت به دست مى دهد، که اگر به منزله پیشفرض تحقیقهاى روانشناختى قرار گیرد، نتایجى متفاوت به بار خواهد آورد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 3
هویت علم دینى
نویسنده:
خسرو باقری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 3 تا 15
پیشفرضهاى روان شناسى اسلامى
نویسنده:
خسرو باقری، حسین اسکندری، زهره خسروی، مسلم اکبری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 19 تا 30
پیش فرضهای روان شناسی اسلامی عمل ادمی و اثار آن
نویسنده:
خسرو باقری، حسین اسکندری، زهره اسکندری، مسلم اکبری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 14 تا 22
دیدگاه هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت
نویسنده:
پدیدآور: مهین چناری ؛ استاد راهنما: خسرو باقری ؛ استاد مشاور: محسن ایمانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
بررسی تحلیلی هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و دلالت‌های تربیتی آن
نویسنده:
پدیدآور: ذبیح‌الله خنجرخانی ؛ استاد راهنما: مسعود صفایی مقدم ؛ استاد راهنما: محمدجعفر پاک‌سرشت ؛ استاد مشاور: منصور مرعشی ؛ استاد مشاور: قاسم بستانی ؛ استاد مشاور: خسرو باقری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
چکیده :
این تحقیق با هدف کلی بررسی دیدگاه هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و استلزامات تربیتی آن شکل گرفته است. محوریت تحقیق با تاکید بر فهم از منظر هرمنوتیک فلسفی و دلالت آن برای تعلیم‌و‌تربیت است. در این رساله, ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخ هرمنوتیک و نظریه‌پردازان آن شده است و در گام بعدی هرمنوتیک فلسفی گادامر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه روش تعلیم و تربیت، هدف، برنامه درسی, محتوای آموزش و ارزشیابی آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت امکان‌سنجی کاربست این نظریه در جامعه خود, نشان داده شده است. موضوع هرمنوتیک فلسفی, فهم و عناصر سازنده آن است. فهمی که درک "حقیقت" و "تعالی انسان" در گرو آن است. در این میان گادامر با استناد به مفاهیم همچون بیلدونگ، ذوق، حس مشترک و قضاوت، به تشریح ماهیت انسان و تعالی وی پرداخته است. با تصور ماهیت انسان و کمال وی، فهم را شاهراه این عروج می‌داند. اما این فهم, فهمی متفاوت و نیازمند عناصر و پیش‌بایست‌هایی است. که شامل توجه به غیر روشمند بودن فهم, نقش سنت در فهم, تاریخمندی فهم, بازی مندی فهم , امتزاج افق ها, تعامل و پرسشگری و... می‌باشد. با بررسی موارد فوق محقق بدین نتیجه رسید که تربیت (تعالی انسان) بر اساس مذاکره و تعاملات پرسشگرانه است. تربیت فرایندی است که "در" جریان تعاملات تأملی(مدام) شکل (نوی) می‌گیرد و خود نیز "زمینه‌ساز" تعامل تأملی می‌شود. همچنان که خود گادامر با تشریح "بیلدونگ" اشاره دارد بیلدونگ رسیدن به کمال فرهیختگی از طریق فرهنگ و سنت بوده و یک فرایند همیشه در حال بالندگی است؛ با این اوصاف در مسیر عروج انسان, نظام تربیتی سعی در آموزشِ فراگیری دارد که آماده مواجهه با موقعیت تازه, اندیشه‌های مخالف و سئوال‌های چالش‌برانگیز است؛ در این فرایند فراگیران آماده بهبود اندیشه خود بوده و هرگز به کمال مطلق نمی‌رسد. تربیت مبتنی بر پرسشگری بدون ظرفیت خویشتن‌داری, تواضع و پذیرفتنِ "غیر", ممکن نخواهد بود. ویژگی‌هایی که به فرد اجازه تغییریافتن و تغییردادن می‌دهد؛ این تربیت, تربیتی مهارگریز است مهاری که گاه از سوی انسان و جوامع, و گاه از سوی تکنولوژی است. جلوه‌‌های این نوع تربیت, از اهداف, محتوا, روش تدریس, ارزشیابی و سایر فعالیت تربیتی روایتی نو ارائه می‌دهد؛ که در متن رساله بدان ها پراخته شده است. علاوه بر موارد فوق, "تعلیم و تربیتِ حضورمند" هم به عنوان روایتی ارزشمند از تربیت است. در انتها با توجه به اینکه گادامر تاریخ و سنت افراد را سنگ بنای فهم می‌پندارد می‌توان با روایتی تازه از این مساله سنت و فرهنگ خودی را سنگ اول تعلیم و تربیت قرار داد تا استفاده از هرمنوتیک در تربیت, منافاتی برای کاربست فرهنگ بومی نداشته باشد.