جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 9
کتابشناسی نقد داستان در ادبیات فارسی
نویسنده:
محمود فتوحی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 177 تا 186
سبک شناسی در سطح نحوی(روش بررسی دیدگاه نویسنده در وجوه نحوی)
نویسنده:
محمود فتوحی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 79 تا 100
«خطابه» ارسطو در شهر کتاب نقد و بررسی می شود
نویسنده:
اسماعیل سعادت، حسین معصومی‌همدانی، محمدجواد فریدزاده، محمود فتوحی، نسرین فقیه‌ملک‌مرزبان
نوع منبع :
مقاله , سخنرانی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
تحلیل تصویر دریا در مثنوی
نویسنده:
محمود فتوحی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه شهید بهشتی,
چکیده :
مقاله حاضر به تحليل يكی از رمزهای بزرگ مثنوی معنوی، اثر جاودانه مولانا جلال الدين محمد بلخی (604-672) می پردازد. سطوح دلالی واژه دريا، از مرحله نشانه تا سطح دلالت نمادين را بررسی و طبقه بندی می كند، و پيوند ميان دريا و تصاوير خيالی وابسته به آن را در يك خوشه تصويری (image Cluster) به نمايش می گذارد. از طريق تحليل صور خيال دريا و وابسته های آن كوشيده است تا ايده های بنيادين نهفته در ورای اين تصويرها را تبيين نمايد. دريا يكی از رمزهای كلان مولاناست، يك نماد فرارونده و بالنده است كه جهان آرمانی نوع بشر و شكوه فراسوی مرزهای حس را به تصوير می كشد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 23
ابهام در خسرو وشیرین ولیلی ومجنون نظامی
نویسنده:
مهدی حصاری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
ییمت فارسیی است. نگارندهاول ابھام زبانیدارد؛ در بخش، در بخش نحو،خلاف قیاس » ،خش واژگان، مطرح شده که) و بدیع معنویشناسی به انواعش و آگاھی ھایو را به مسأل هیره تعبیر نموده ایم: زبان و ادبیاتم در شعر نظامیست. در فصلمجموعه ھاییی نزدیک است،« شنا و ناشناختهدر بخ « مبالغ هایوم، ابھام بلاغیه، کنایه، تشبیه)ز دیدگاه ابھام شحتوا، شامل دانشاه ابھام، شعر اوت که به دشوارد راھنما:انشجویانرشته تحصیلی تاریخ دفاع:تعداد صفحات:یف عوامل ابھامبررسی نموده اساز این دو زیرھام ھنری و ذاتیواژه ھای ناآش »بهشبه جمله ی مت. در فصل دوم بیان (استعارهرخی آرایه ھا ازبھام ناشی از محاست و از دیدگادیدگاه سنتی استمیم.امضای استاتاریخ:ه تعالینامه تحصیلی ددوسی مشھدمجنون نظامیادبیاتده بندی و توصیاشی از محتوا بت که ھر کدامبه ابھ « ز واژه ھاواردی ھمچونل صفت بیانی چیدگی کلام استھای شاخص علمی شده است. برفصل پایانی، ابن گساز نموده اررسی ابھام ازیدگی معنا می نامبسمهت رساله/پایان ندانشگاه فردشیرین و لیلی وگروه: زبان وفارسیدرجات آن و ربلاغی و ابھام نابھام نحوی استوت شارحان ازمو .« نھاد جملهتبدیل » و « واژهدشواری و پیچودر آن آرایه ھر نظامی بررسیندی شده است.ش را غنی و درنوسوم بیش تر برت که آن را پوشیمشخصاتم در خسرو و شمحمود فتوحیعبدلله رادمردسانی?? ارشد?? دکتری ن انواع ابھام ودیدگاه زبانی، بدر واژگان و ابو تعابیر متفاو ،«ابھام در » و «ضاد معنایی در ودر بخش نحو،پایان نامه است تلمیح) در شعرلاغی آمده رده بناست که شعرشایت فصل اول تی و ھنری استپایان نامه: ابھاممھدی حصاریراھنما: دکتر ممشاور: دکتر عدبیات و علوم انس:ی: کارشناسیحقیق نشان دادنی سه فصل ازکه شامل ابھام ده ھای چند معناناصر دستوریتض » ،«( و اسمد « حذف » و « فثرترین بخش پاض نما، تمثیل و تن چه در کتب بلاکی و ... شاعرخته است. در نھاربوط به ابھام ذاعنوان رساله/پنام نویسنده: منام استاد(ان)نام استاد(ان) م: اد دانشکدهتاریخ تصویب:مقطع تحصیلیچکیدهھدف این تحابھام را در طیتشریح شده، کواژه » ، واژگانچند نقشی عن »واژگانی (فعلضعف تألیف »مھم ترین و مو(ایھام، متناقضدیگری غیر آننجومی، پزشکعلمی
نمادگرایی در شعر عرفانی
نویسنده:
فتوحی محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
ویژگی های تصویر سوررئالیستی
نویسنده:
فتوحی محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مساله اساسی این مقاله، تصویر سوررئالیستی است. تصویر سوررئالیستی از نظر ماهیت معرفتی و زیبا شناختی، اساسا با تصویر کلاسیک، رمانتیک، نمادگرا و ایماژیستی متفاوت است. مقاله، نخست با اشاره به پیشینه نگارش سوررئالیستی، سابقه این شیوه نگارش را از کتاب مقدس و عصر افلاطون تا تصوف اسلامی نشان داده است. آنگاه به بررسی مبانی نظری تصویر سوررئال پرداخته و مبانی معرفت تصویر سوررئالیستی را کاویده و بر این اساس، درباره ماهیت تصویر سوررئال و زیبایی شناسی آن بحث می کند، سپس نقش و ارزش تصویر سوررئالیستی را مطرح و جایگاه تصویر را در بافت نوشتار سوررئالیستی بررسی کرده است. هدف آن است تا خواننده تفاوت روند آفرینش، ارزش زیبایی شناختی و خاستگاه معرفتی و منطق تصویرگری سوررئالیستی را با تصویرگری در شیوه های سنتی و رومانتیک و حتی نمادگرا دریابد و نسبت آن با زبان و مجازهای معمول بداند.
صفحات :
از صفحه 1 تا 23
سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین پور
نویسنده:
فتوحی محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در این مقاله حیات شعری قیصر امین پور، شاعر معاصر فارسی (متوفی 1386) در سه دوره با عنوان سه سبک فعال، منفعل و انعکاسی از هم متمایز شده است. این تقسیم بندی بر اساس تمایزهای زبانی (در قلمرو واژگان و نحو)، بلاغی (در تصویرها و صناعات) و اندیشه شکل گرفته است. حیات شعری شاعر، در سه دوره حماسی (فعال)، رمانتیک غمگنانه (منفعل) و تقدیرگرایی درونگرا (انعکاسی) در سه رنگ سرخ، خاکستری و بی رنگ تبیین شده است. نتیجه آنکه قیصر امین پور از لحاظ بیان حساسیتهایش در مواجهه با جهان و جامعه شاعری صادق است و «روح زمان» به روشنی در شعرش بازتاب یافته است. شعر او گزارش راستین مناسبات شاعر با هستی و جامعه و تغییرات و تحولات ایدئولوژیک است.
صفحات :
از صفحه 9 تا 30
بررسی رابطه تجربه عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین
نویسنده:
فتوحی محمود, علی نژاد مریم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر ضمن اشاره ای گذرا به محتوا و درونمایه عبهرالعاشقین نوشته روزبهان بقلی شیرازی (522-606) بر آن است که در گام نخست به تصویرپردازی و ساختارهای تصویری روزبهان در این اثر عرفانی بپردازد، سپس نقش این تصاویر و شگردهای بلاغی را در بازنمایی اندیشه و ذهنیات روزبهان، و نیز نحوه ارتباط میان آنها را مورد بررسی قرار دهد. حاصل این پژوهش آن است که با توجه به ذهنیت استعاره گرای روزبهان، «قطب استعاری زبان» (به معنای فرایند تداعی ها و حرکت زبان بر محور شباهت) در نوشتار او غالب است و این جنبه از زبان وی در ساخت های تشبیهی عقلی به حسی تا نمادهای شخصی چندمعنا متجلی می شود. بنیاد آگاهی روزبهان در این اثر که بر پایه «التباس» (پوشیدگی/ پوشیده شدن) نهاده شده است و بیانگر نوع ذهنیت و جهان بینی عرفانی اوست، بر سراسر این اثر، و بر تمام ابعاد زبان استعاری او سایه افکنده است و از آنجا که طریقت روزبهان مبتنی بر دیدار و یافت است، در اثر او خانواده استعاره های دیداری بر خانواده واژگان شنیداری غلبه دارد.
صفحات :
از صفحه 7 تا 25
  • تعداد رکورد ها : 9