جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 18
رابطه از خودبیگانگی و نگرش مذهبی با ولایت پذیری دانشجویان
نویسنده:
بیرامی منصور, نقدی اصغر, اسماعیلی انامق بهمن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این پژوهش بررسی رابطه از خودبیگانگی و نگرش مذهبی با ولایت پذیری در جمعیت دانشجویی دانشگاه تبریز بود.جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بودند. از جامعه پژوهش بر اساس جدول کرجی مورگان (1970) 370 دانشجو به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.آزمودنی ها به پرسشنامه های مقیاس از خودبیگانگی دین، پرسشنامه نگرش سنج مذهب گلریز، براهنی و پرسشنامه محقق ساخته ولایت پذیری پاسخ دادند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های معنادار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده شد.تحلیل داده ها نشان می دهد که ولایت پذیری با از خودبیگانگی و مولفه های آن رابطه منفی معنادار و با نگرش مذهبی رابطه مثبت معنادار دارد. رگرسیون هم زمان نشان داد متغیرهای روانشناختی به صورت ترکیبی، ولایت پذیری را پیش بینی می کنند.طبق نتایج پژوهش ولایت پذیری بر اساس ویژگی های روانشناختی دانشجویان متغیر است. دانشجویان ولایت پذیر پایبند به ارزش های اسلامی و دارای روحیه خودباوری هستند و از خودبیگانه نیستند.
صفحات :
از صفحه 119 تا 138
رابطۀ ساده و چندگانۀ سلامت روانی و سبکهای دلبستگی با نگرش مذهبی دانشجویان
نویسنده:
عماد روشن قیاس، محمدمهدی بابائی منقاری، علی مهدوی، علی خالق خواه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این تحقیق با هدف تعیین رابطۀ بین سلامت روانی و سبک دل‌بستگی با نگرش مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور آمل انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. ازنظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. همچنین، جامعۀ آماری آن شامل 4هزار و 152 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام‌نور آمل در سال 1393 بود. از بین جامعۀ آماری براساس فرمول کوکران تعداد 413 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ نگرش مذهبی خدایاری (1378) و پرسش‌نامۀ سلامت روانی گلدبرگ ( 1972) و پرسش‌نامۀ سبک دل‌بستگی هازن و شیور (1995) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تحلیل شد. بین مؤلفه‌های سلامت روان و سبک‌های دل‌بستگی با نگرش مذهبی دانشجویان رابطۀ مثبت وجود داشت. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که نشانگان بدنی و افسردگی و سبک‌های دل‌بستگی، نگرش مذهبی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین، یافته‌های حاصل از این پژوهش بر کاربرد سلامت روان و دل‌بستگی در نگرش مذهبی دانشجویان تأکید می‌کند.
صفحات :
از صفحه 135 تا 153
بررسی ومقایسه  وضعیت  نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه های لرستان(دولتی،آزاد و پزشکی) در سال تحصیلی 1393-1392  وتبیین کارکردهای برنامه درسی آموزش عالی
نویسنده:
خدیجه ابراهیمی‌مهر
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق،بررسی و مقایسه وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه‌های لرستان (دولتی، آزاد و پزشکی) و تبیین کارکردهای برنامه درسی نظام آموزش عالی بود. نوع تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر اجرا ، توصیفی- پیمایشی بود.جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی (9000) نفر،آزاد (13000) نفر و پزشکی (1132) خرم‌آباد در سال تحصیلی 1393-1392 بودکه تعداد 258 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ایمتناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد (گلاک و استارک) بود که شامل 26 سؤال بسته پاسخ برحسب طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت در قالب 4 مؤلفه (اعتقادی، تجربی (عاطفی)، پیامدی و مناسکی) بود. به‌منظور تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه از نظرات اساتید راهنما و مشاور و اساتید دیگری استفاده گردید و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آلفای کرون باخ با ضریب 0/95 برآورد گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده‌ها و همچنین مفروضه‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس و آزمون کمترین تفاوت معنادار (LSD) استفاده گردید.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میانگین مؤلفه‌های نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه‌های لرستان بالاتر از حد متوسط (3) است. بالاترین میانگین مؤلفه‌های نگرش مذهبی مربوط به مؤلفه اعتقادی با میانگین 4/23 است. بین هریک از مؤلفه‌های نگرش مذهبی، رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.بالاترین رابطه بین بعد تجربی و مناسکی به میزان 0/59 بود.میانگین نگرش مذهبی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بود. نگرش مذهبی دانشجویان در مقطع کارشناسی بیشتر از دو مقطع دیگر، نگرش مذهبی دانشجویانبا معدل 20-18 بالاتر از سایر دانشجویان،نگرش مذهبی دانشجویان رشته های علوم انسانیبیشتر از سایر رشته ها و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد بالاتر از دو دانشگاه دیگر بود.
رابطه نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) در زنان و مردان شهر اصفهان
نویسنده:
خالقی دهنوی فرزانه, یزدخواستی فریبا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امروزه در بیشتر جوامع، طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد سبک زندگی و مولفه های مرتبط با آن، به ویژه نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی در افراد متاهل، می تواند بر وضعیت رابطه زناشویی آن ها و اقدامشان برای طلاق، تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) در زنان و مردان شهر اصفهان است. طرح این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متقاضی شهر اصفهان (متقاضی طلاق و غیرمتقاضی طلاق) بود که 203 نفر از میان افراد متقاضی طلاق و 202 نفر از میان افراد غیرمتقاضی طلاق، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه نگرش سنج مذهب براهنی، پرسشنامه تعهد زناشویی و پرسشنامه سبک زندگی به عنوان ابزار پژوهش و برای تحلیل داده ها از همبستگی دورشته ای نقطه ای و آزمون مان ویتنی- یو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد دو متغیر نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی می توانند به طور معناداری وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) را پیش بینی نمایند. بر این اساس، افراد دارای سطوح بالاتر نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی، دارای میزان کمتری از تقاضای طلاق هستند. براساس یافته های به دست آمده در این پژوهش، نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی می توانند به عنوان دو مولفه مهم و اساسی در پایداری روابط زناشویی در نظر گرفته شوند.
بررسی رابطه نگرش مذهبی و صبر در بین بزرگسالان
نویسنده:
زهرا بای
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از عوامل مهمی که در طول تاریخ زندگی انسان، در خوشی ها و سختی ها و مصیبت ها و مرارت ها رمز پیروزی و گشایش بوده و هست صبر و استقامت می باشد که در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار از آن تمجید شده است.زندگی دنیا بنا به فرموده حضرت علی (ع) و با توجه به آیه شریفه« لقد خلقنا الانسان فی کبد » پیچیده در بلاهاست و هر روز مشکلی از مشکلات گوناگون دامنگیر انسان می شود و بدون داشتن صبر در این راه یقینا با شکست مواجه شده و راه تعالی و تکامل بر او بسته خواهد شد. تاریخ انبیاء و اولیای الهی پر است از مشکلات و سختی هایی که به سوی آنها روی آورده و آنها با در پیش گرفتن صبر و توکل بر خداوند مشکلات را پشت سر گذاشته اند.ذکر نقش ایمان، به ویژه، ایمان به مبدأ و معاد در زندگی بشر نکته تازه ای نیست دین و دینداری حقیقتی است که پیوسته با بشر بوده است و شالوده وی را تشکیل می دهد، دین و مذهب از ارکان اصلی فرهنگ هر ملتی است، جامعه را هویت و انسجام می بخشد و در افراد جامعه حس همبستگی بوجود می آورد.پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نگرش مذهبی و صبر در بین بزرگسالان انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش از بین بزرگسالان 30 تا45 ساله(لیسانس به بالا) شهرستان رامیان، براساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که شامل یک نمونه به تعداد150نفر(75 مرد و75 زن) می باشند که با استفاده از دو پرسشنامه نگرش مذهبی و صبر مورد بررسی قرار گرفتند روش تحقیق از نوع توصیفی بود.روشهای آماری مورد استفاده: روش همبستگی پیرسون میباشد. با توجه به یافته های تحقیق بین میزان نگرش مذهبی و صبر رابطه معنا داری وجود دارد بدین صورت که نگرشهای مذهبی تاثیر کاملا مستقیم بر روی صبر افراد دارد و می توان با افزایش این نگرش روی صبر آنها نیز اثر گذاشت.
پیش بینی کاهش مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی بر اساس دلبستگی به خدا، نگرش مذهبی، حمایت اجتماعی و هیجان خواهی
نویسنده:
حسن رضایی جمالویی,سعید آریاپوران,محسن کچویی,حسین مرادی,مهدی طاهری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف از این پژوهش پیش بینی کاهش مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی، بر اساس دلبستگی به خدا، نگرش مذهبی، حمایت اجتماعی و هیجان خواهی بود. آزمودنی های پژوهش شامل 600 دانش آموز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان نجف آباد (اصفهان) در سال تحصیل 92-1391 انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از سیاهه گرایش به مصرف مواد مخدر قربانی، پرسش نامه دلبستگی به خدا بک و مک دونالد، پرسش نامه نگرش مذهبی سراج زاده، پرسش نامه حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران و مقیاس هیجان خواهی فرم پنجم زاکرمن استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد حدود 47 درصد از واریانس گرایش یا عدم گرایش به مصرف مواد توسط دلبستگی به خدا، نگرش مذهبی، حمایت اجتماعی و هیجان خواهی و حدود 52 درصد از واریانس گرایش یا عدم گرایش به مصرف مواد توسط مؤلفه های توکل به خدا، ماجراجویی یا خطرپذیری، حمایت خانواده و بعد اعتقادی تبیین می شود. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که دلبستگی به خدا (41/0- r=)، نگرش مذهبی (35/0- r=)، حمایت اجتماعی (29/0- r=) و هیجان خواهی (18/0 r=) با گرایش به مصرف مواد همبستگی معنی داری دارند (05/0P
مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد بهبهان
نویسنده:
کبری کاظمیان مقدم,مهنار مهرابی زاده هنرمند
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف از این پژوهش، مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. جامعه آماری این پژوهش، همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال تحصیلی 88ـ1387 و نمونه آن را 180 نفر از دانشجویان (90 دانشجوی پسر و 90 دانشجوی دختر تشکیل می دهد)، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسش نامه نگرش سنج مذهبی و پرسش نامه سلامت روانی (25-SCL). طرح پژوهش نیز از نوع مقایسه ایی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، افزون بر روش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، از روش آمار استنباطی همانند t تست گروه های مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل نشان داد که، بین نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد، ولی بین سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان تفاوت معناداری مشاهده نشد.
گذری بر سیر تحول تهیه و مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی
نویسنده:
محمد خدایاری فرد - باقر غباری بناب - محسن شکوهی یکتا
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
چکیده :
الگوی پژوهش در روان شناسی مذهب از الگوی عمومی پژوهش علمی، یعنی داده یابی و داده پردازی، تبعیت می کند. در این گونه تحقیقات از روش های متعددی از جمله تحقیق آزمایشی، مشاهده، خود گزارشی و پرسشنامه ای، میدانی، روشهای فرافکن و غیره استفاده می شود. بیشترین حجم مطالعات انجام شده در اندازه گیری نگرش مذهبی به روش پرسشنامه اختصاص دارد. به طوری که براساس آن مقیاس های متعدد نظرسنجی ساخته شده است. از آن جمله می توان به مقیاس های ترستون، لایکرت، گاتمن، آلپورت، فالکنر و دیونگ اشاره کرد. روش تحلیل عاملی از زمره روش های معتبر برای بررسی ساختار ابزارهای روانی از جمله پرسشنامه های نگرش سنج است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
صفحات :
از صفحه 203 تا 220
پیش بینی کنندگی سبک زندگی براساس نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی در افراد دارای تجربة طلاق و افراد بدون تجربة طلاق
نویسنده:
فرزانه خالقی دهنوی,فریبا یزدخواستی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف این پژوهش، پیش بینی سبک زندگی براساس نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی در افراد دارای تجربه طلاق و افراد بدون تجربة طلاق است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متقاضی شهر اصفهان (متقاضی طلاق و غیرمتقاضی طلاق) بود که 103 نفر از میان افراد متقاضی طلاق و 102 نفر از میان افراد غیرمتقاضی طلاق، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامة نگرش سنج مذهب، پرسش نامة تعهد زناشویی و پرسش نامة سبک زندگی به عنوان ابزار پژوهش، مورد استفاده قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که افراد دارای تجربة طلاق و نیز افراد بدون تجربة طلاق، تنها نگرش مذهبی می تواند به طور معناداری سبک زندگی را پیش بینی نماید. بنابراین، می توان گفت: صرف نظر از تجربه یا عدم تجربة طلاق، نگرش مذهبی یکی از عوامل مهم مرتبط با سبک زندگی محسوب می شود.
مقایسة احساس تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان با سطوح نگرش مذهبی متفاوت
نویسنده:
الیکا پیمان فر,مهناز علی اکبری دهکردی,طیبه محتشمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی نقش نگرش مذهبی در احساس تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان انجام شد. 221 نفر از سالمندان به پرسش نامة نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران، پرسش نامة احساس تنهایی راسل و پرسش نامة معنا بخش بودن صالحی پاسخ دادند. نتایجی که از روش تحلیل واریانس چند متغیری و روش پیگیری شفه به دست آمد، نشان داد که هرچه سالمندان در سطح قوی تر نگرش مذهبی قرار داشته باشند، احساس معنا در زندگی در آنها نیز بیشتر است (05/0 p
  • تعداد رکورد ها : 18