جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
طراحی و تبعیین الگوی رفتار بهره‌ور برمبنای پایبندی به احکام عبادی - اخلاقی اسلام
نویسنده:
علیرضا نادری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
عوامل متعددی در تعیین میزان بهره‌وری در سازمانها موثرند، در میان همه عوامل، منابع انسانی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. و کارائی و اثر عوامل تولید نیز متاثر از رفتار و عملکرد آنان است . لذا توجه اندیشمندان مدیریت همواره معطوف به یافتن راهکارئی مناسب برای سوق دادن کارکنان به سوی ارائه بهترین عملکرد خویش بوده است . هر گروه از اندیشمندان بر مبنای تصوری که از ابعاد وجودی انسان داشته‌اند راه‌هائی را برای برانگیختن وی پیشنهاد کرده‌اند. پیش فرض‌های این نظریه پردازان را در مورد انسان، می‌توان روی یک پیوستار جای داد که یک سوی آن انسان مادی و سوی دیگر آن انسان معنوی و خداجوی قرار دارد. به مرور زمان از دوران رنسانس و نهضت مدیریت علمی تا کنون تحول نظریات از سمت مادی پنداشتن محض انسان به سوی خداجو دانستن وی صورت پذیرفته است . در تحقیق حاضر با توجه به بعد معنوی و خداجوئی کارکنان مسلمان عقاید دینی آنان مورد بررسی واقع شده است و ارتباط بین تدین با عملکرد شغلی مورد کنکاش قرار گرفته است و بر مبنای یافته‌های تحقیق الگوئی رفتاری پیشنهاد گردیده است که در آن، پایبندی به احکام عبادی اخلاقی اسلام از دو جهت به عنوان عامل موثر بر رفتار شغلی کارکنان مورد توجه واقع شده است . از یک سو این پایبندی به طور مستقیم رفتار کاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر پس از تاثیرگذاری بر عامل قوانین و مقرارت ، به عنوان عاملی که قانون‌پذیری را در افراد تقویت می‌نماید منجر به پیدایش متغیر قوانین موثر می‌گردد که قوانین موثر خود علت بروز رفتاری خاص در کارکنان می‌گردد. در نتیجه پس از ایجاد رفتاری که منجر به عملکرد بالاتر می‌شود، بهره‌وری در سازمان افزایش می‌یابد.
تبيين نظري نقش اقامة نماز در ارتقاي رفتار كاركنان در سطح سازمان
نویسنده:
محسن منطقی،محمدرضا ميرصانع
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف از آفرينش انسان، رستگاري در پرتو ايمان و عمل صالح است و برترين عمل صالح، اقامة نماز (گزاردن نماز با رعايت تمامي شرايط آن) است كه تأثير گسترده اي بر جنبه هاي شناختي، گرايشي، اخلاقي، رواني، رفتاري و جسماني نمازگزاران در سطح فردي و اجتماعي دارد. همچنين اقامة نماز، اعم از فرادا و جماعت، در داخل سازمان يا خارج از آن، تأثيرهاي ويژه اي بر زندگي سازماني انسان ها و نقش خاصي در ارتقاي رفتار سازماني كاركنان دارد. پژوهش در اين خصوص، همراه با تقويت شناخت و باور به اقامة نماز، مي تواند مشوّق مديران و ديگر كاركنان در ترويج و تعميق فرهنگ اقامة نماز باشد كه نتيجه آن، تقرّب به خداوند و تحصيل كمالات معنوي و اخلاقي و به تبع آن، ارتقاي رفتار سازماني كاركنان است. رفتار سازماني معمولاً در سه سطح «فردي»، «گروهي» و «سازماني» مطالعه مي شود و آنچه به عنوان مسئلة مطمح نظر است اين است كه نقش اقامة نماز در ارتقاي رفتار كاركنان در سطح سازمان چيست و چگونه تبيين مي شود؟ براي بررسي مسئله، با رويكردي «توصيفي-تحليلي» و به تعبير دقيق تر، «اجتهادي»، به پژوهشي نظري در آموزه هاي اسلامي اقدام شد و معلوم گرديد كه «تسهيل ارتباطات مؤثر»، «جلوگيري از رفتارهاي سياسي»، «ارتقاي فرهنگ سازماني»، «پيشگيري از تعارض و كمك به حل آن»، «تقويت رفتارهاي شهروندي سازماني»، و «ارتقاي معنويت در سازمان»، از نقش هاي اقامة نماز در ارتقاي رفتار كاركنان در سطح سازمان است.
صفحات :
از صفحه 63 تا 82
پرداخت های خارج از چارچوب در سازمان ها
نویسنده:
یزدانی امیرعباس, آقاجانی حسنعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
زمینه: سازمان های امروزی، حتی با برخورداری از رسالتی روشن و ساختاری کارآمد، جهت دستیابی کامل به اهداف، به نیروی انسانی توانمند و متعهد نیاز خواهند داشت. توانمندی و تخصص، مقوله ای است که طی فرایند گزینش و آموزش، قابل دستیابی می باشد اما موضوع تعهد و اخلاقیات در سازمان، نیازمند کار فرهنگی و توجه به هنجارهاست که امری پیچیده و حساس است.پرسنل در محیط کاری دست به اقداماتی می زنند که در صورت عدم توجه و واکنش مناسب مدیریتی، نتایج نامطلوبی برای فرد، مسئوول و حتی سازمان در بر خواهد داشت. مسولین ناگزیرند این امور را شناسایی و تحلیل نموده، با اتخاذ عکس العمل مناسب، رفتار کارمندان را با اهداف سازمان همسو سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی زوایای موضوع و ارایه راهکارهایی برای بررسی هنجارهاست.روش کار: مقاله حاضر، با هدف بررسی موضوعی پرداخت های خارج از چارچوب در سازمان ها، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوعی که در این رابطه ارایه شده، نتایج حاصل از تحقیقات در این رویکرد را، طی مطالعه موردی انجام شده در یک سازمان، تشریح و مورد بررسی قرار داده تا جوانب مختلف موضوع را در یک مورد عملی آشکار سازد. این پژوهش تلفیقی از مطالعات و تجربیات عملی است.یافته ها: بر مبنای تجریبات و مطالعه موضوعی، الگویی جهت ارزیابی رفتار سازمان از منظر موضوع تحقیق ارایه گردید و واکنش مناسب مدیریتی در شرایط مختلف فرهنگی سازمان تعیین شد.نتیجه گیری: اخلاقیات در تعالی رفتار سازمانی بسیار موثر بوده و در این راستا، سازمان ها نیازمند اعمال نظارت های مدیریتی بر رفتارهای فردی و هنجارهای گروهی می باشند. پرداخت های خارج از چارچوب، علیرغم معایب آن، مزایایی نیز دارد که بر مبنای الگوهای ارایه شده در پژوهش، می توان شرایط فرهنگی حاکم بر سازمان را از این منظر سنجیده و راهکاری متناسب با آن را در پیش گرفت.
صفحات :
از صفحه 40 تا 49
بررسی میزان و ارتباط مهارت فردی با رفتار سازمانی مدیریت زمان در مدیران آموزشی
نویسنده:
حافظی سهیلا, نقیبی هدایت, نادری عزت اله, نجفی مهری سهیل, محمودی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
 مقدمه: مدیریت زمان از جمله اصول مدیریت اثربخش می باشد که نیازمند برخی مهارت ها است. این مهارت ها به دو گروه مهارت فردی و رفتارسازمانی مدیریت زمان تقسیم می شوند.هدف از این مطالعه توصیفی بررسی و ارتباط سنجی مهارت های فردی و رفتارسازمانی مدیریت زمان و همچنین ارتباط سنجی آن دو با برخی متغیر ها نظیر تخصص حرفه ای، تجربه و خصوصیات دموگرافیک مدیران آموزشی یک دانشگاه منتخب بوده است.روش: از جامعه آماری این پژوهش- کلیه مدیران آموزش مراکز دانشگاه پیام نور- با استفاده ا ز روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر مدیر آموزش مر ا کز به طور تصادفی انتخاب گردیدند. بر اساس مطالعات انجام شده، ابزار سنجش در این پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتی بود که قسمت اول آن ابزار سنجش میزان مهارت فردی مدیریت زمان و قسمت دوم ابزار سنجش میزان مهارت سازمانی مدیریت زمان و ابعاد ششگانه آن بود.یافته ها: یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد هر چند که رابطه بین مهارت فردی با رفتار سازمانی ”مدیریت زمان” رابطه مثبت و دارای ضریب همبستگی 0.43 می باشد (001.P<0) اما، میانگین نمرات مهارت فردی و رفتار سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران زن و مرد و مدیران متخصص و غیر متخصص از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت برخورداری از مهارت مدیریت زمان در ارتقا رهبری و بهره وری سازمانی، لازم است که مراکز آموزشی کشور عنایت و توجه بیشتری را به این مبحث معطوف دارند و ارتقا توانمندی مدیران در کسب مهارتهای فردی مدیریت زمان اثر مثبت بر رفتار های سازمانی مدیریت زمان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان گردد.نتیجه گیری: میزان رفتار سازمانی مدیریت زمان را تا حدودی می توان بر اساس میزان مهارت فردی مدیریت زمان آنان تبیین نمود.
صفحات :
از صفحه 183 تا 192
بررسی «مشکلات درونی سازمان روحانیت ایران» با به کارگیری روش تحقیق عملی مشارکتی در حوزه های علمیه مشهد و قم
نویسنده:
ربانی خوراسگانی علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله ارایه شده، گزارش پژوهشی درباره سازمان روحانیت در ایران می باشد. در چارچوب نظری مهمترین عناصر موثر در سازمان روحانیت را بر اساس دیدگاه صاحبنظران توضیح داده و در بخش روش شناسی به معرفی روش تحقیق عملی مشارکتی و چگونگی به کارگیری آن برای مطالعه سازمان روحانیت ایران پرداخته ایم. در بخش سوم مقاله نتایج حاصل از مطالعه میدانی انجام گرفته در حوزه های علمیه مشهد و قم را ارایه نموده ایم. بر اساس نظرات ارایه شده مشکلات درون سازمانی روحانیون به ترتیب عبارتند از: «مسایل مالی ـ اقتصادی»،«مسایل فرهنگی»، «مسایل آموزشی».
صفحات :
از صفحه 119 تا 154
بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان (با تاکید بر رویکرد اسلامی)
نویسنده:
میثم لطیفی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هم‌اکنون سه تلقی پیشینی، تدریجی و مثبت از مفهوم انضباط کارکنان در سازمان وجود دارد. اینکه آیا گونه‌های انضباط محصور در این سه می‌باشد و اینکه کدامیک از رویکرد‌های موجود و یا پیشنهادی، مناسب‌ترین تلقی از انضباط است، مساله‌ی اصلی این رساله می‌باشد.این رساله درصدد شناسایی و تعریف گونه‌های متفاوت انضباط با استفاده از روش‌ گونه‌شناسی در حوزه دانش مدیریت منابع انسانی و ارایه گونه‌ی مطلوب با تکیه بر رویکرد اسلامی و از روش تفسیر قرآن به قرآن می‌باشد. در مرحله‌ی اول پژوهش گونه‌های متفاوت انضباط در دانش مدیریت و علوم اجتماعی احصاء شده و با استفاده از روش گونه‌شناسی تجربتی تبیین شده‌اند. همچنین با استفاده از گونه‌شناسی مفهومی و مبتنی بر نوعی تحلیل قیاسی، نظم و انضباط بر اساس مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، واسازی و بازسازی شده‌است. نهایتاً اینکه با استفاده از گونه‌شناسی عملیاتی و بر اساس دیدگاه اسلامی و مطالعات قبلی، گونه‌شناسی جدیدی از نظم و انضباط کارکنان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی شکل گرفته است.در مرحله‌ی دوم پژوهش، مفهوم نظم و انضباط مطلوب براساس رویکرد قرآنی و با تکیه بر دو مقوله‌ی مبانی و اصول تبیین شده است. به همین منظور فرایندی چهارمرحله‌ای مطالعه قرآنی طی شده است: الف- مطالعه و انتخاب آیات قرآنی مرتبط(بیش از2150 آیه قرآنی مرتبط با مفهوم نظم و انضباط)؛ ب-تدبر و استخراج برداشت‌ها و مضامین مرتبط با استفاده از تفسیر نور(بیش از 4150 برداشت از آیات قرآنی مرتبط با مفهوم نظم و انضباط)؛ ج- مقوله‌بندی فرعی و دسته‌بندی کل مضامین استخراج شده به صورت مقدماتی (ذیل 112 مقوله فرعی و 13 مقوله‌کلی)؛ د- استخراج مبانی و اصول و اعتبار‌سنجی یافته‌ها بر اساس تفسیر المیزان (مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و 95 اصل ذیل 7 بُعد اصلی). براساس مبانی و اصول استخراج شده، انضباط تعالی‌بخش کارکنان به عنوان الگوی مطلوب نظم و انضباط کارکنان در سازمان معرفی شده است. این گونه از انضباط، بر مقولاتی همچون فطری بودن تمایل انسان به نظم و انضباط، وجود نظم و غایت‌مداری در عالم هستی و همنوایی نظامات قانون‌گذاری (تشریع) با قانون خلقت و فطرت تاکید داشته و رهبری و مدیریت الهی را ضامن ایجاد انضباط در فضایی مبتنی بر آموزش و تربیت، محبت و برادری در روابط بین افراد، سازمان‌ها و جامعه می‌داند. در نگاه قرآنی دنیا تنها محل حسابرسی و تشویق و تنبیه افکار و گفتار و اعمال افراد نیست و همه‌ی آنها به دقت در نظام حسابرسی و معاقبه الهی در جهان آخرت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
  • تعداد رکورد ها : 6