جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
نقش ارزشیابی و اهمیت عدالت در خشنودی از پرداخت
نویسنده:
عریضی سامانی سیدحمیدرضا, گل پرور محسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
از اخلاق اجتماعی سازمانی تا پاسخ گویی اجتماعی سازمانی؛ رویکردی جهت استقرار نظام پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در سازمان های دولتی ایرانی
نویسنده:
الوانی سیدمهدی, امیری مقصود, احمدی کیومرث
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 17 تا 27
نفوذ جو مدرسه، فرایند آموزش و پیشینه خانوادگی بر نگرش نسبت به علوم دانش آموزان ایرانی
نویسنده:
پهلوان صادق اعظم, فرزاد ولی اله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 407 تا 425
تحلیل عاملی: دشواری ها و تنگناهای آن
نویسنده:
هومن حیدرعلی, عسگری علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تحلیل عاملی یکی از فنون پیشرفته آمار چند متغیری است که در جهت دستیابی به بسیاری از هدفهای علمی و پژوهشی مانند مدلسازی، فرضیه سازی، رواسازی تست ها، تشخیص پاره تست ها، و فراهم ساختن زمینه اجرای سایر روشهای پیشرفته آماری مانند رگرسیون چند متغیری و معادلات ساختاری به کار می رود. اما پیچیدگی و دشواری درک، اجرا و تفسیر نتایج تحلیل عاملی موجب شده است بسیاری از کاربران بدون آشنایی با منطق زیربنایی، محدودیتها و نیز دامنه کاربرد آن، به اجرا و بکارگیری یافته های حاصل از آن بپردازند و بدین ترتیب زمینه ساز تفسیرهای نامعتبر و ناروا و نیز تعمیم های نادرست از پدیده ها و متغیرهای مورد مطالعه گردند. این مقاله سعی دارد علاوه بر تشریح تاریخچه، هدفها و زیربنای نظری، منطقی و تا حدودی نیز پایه های ریاضی این تکنیک، محدودیتها و مسائل و مشکلات عمده تحلیل عاملی را نیز خاطر نشان سازد. از دگرسو، به دلیل تمایل فزاینده به اجرای این روش بویژه در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی کشور تلاش شده است توصیه هایی به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب برای کسانی که مایل به یادگیری و اجرای تحلیل عاملی هستند و یا آنهایی که سالهای متمادی در پژوهشهای خود از این روش استفاده کرده اند، ارائه گردد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 20
شناسایی عوامل موثر بر شایستگی های برند شخصی در حوزه سرمایه های انسانی
نویسنده:
صائمیان صدیقه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نسبت دادن ویژگی های شخصیتی افراد و تخصصشان به برندهای تجاری موضوعی است که می تواند در ایجاد ارزش ویژه برند در فضاهای رقابتی کسب و کار نقش اساسی داشته باشد. با چنین پیش زمینه ای، هدف پژوهش حاضر شناسائی مولفه های موثر بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی است. این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته، در 94 نفر از افراد صاحب برند کشور در سال 1392 و در قالب مدلی پیشنهادی آزمون شد. مقدار پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، مقدار 0.85 بدست آمد که نشان دهنده پایایی بالای ابزار پژوهش می باشد. همچنین به منظور محاسبه روایی از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن پرسشنامه بود. روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SmartPLS نشان داد که مولفه های فرهنگی (b=0.107، t=3.10)، اجتماعی (b=0.075، t=5.38) و تخصصی (b=0.550، t=5.41) بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی در حوزه های دانش، مهارت و نگرش تاثیر معنادار دارد. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد سبک زندگی و سطح خانوادگی بر برند شخصی به طور مستقیم، تاثیر معناداری نداشته اند.
صفحات :
از صفحه 131 تا 153
طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار
نویسنده:
خراسانی اباصلت, زاهدی حسین, کمیزی اکبر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل علی شایستگی مدیریت بر کسب و کار مشاغل مدیریتی مدیران بانک انصار می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی می باشد که در آن 150 نفر از مدیران بانک انصار در سال 1391 به روش نمونه گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته در مورد نمونه انجام گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر اساتید مرتبط با موضوع پژوهش با کمک روش تحلیل مولفه های اصلی و برازش مدل اندازه گیری متغیرهای نهفته با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که نشان دهنده پایایی (R=%864) می باشد و می توان گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. همچنین برای آزمون فرضیه های این تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نشان دهنده تایید کلیه فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق و تاثیرگذاری شایستگی های به وجود آورنده شایستگی مدیریت بر کسب و کار مدیران بانک انصار می باشد. همچنین متغیر مشتری مداری بیشترین تاثیر را یا به عبارت دیگر، بیشترین ارتباط با مدیریت بر کسب و کار را داراست و پس از آن متغیرهای ارتباطات، تغییر و تحول، مدیریت منابع به ترتیب بیشترین تاثیر را بر مدیریت بر کسب و کار مدیران می پذیرند.
صفحات :
از صفحه 1 تا 21
  • تعداد رکورد ها : 6