جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 25
مباحث علوم قرآن در المیزان
نویسنده:
اصغر زاهدی تیر
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه که پژوهشی است در زمینه بازتاب علوم قرآنی در تفسیر المیزان شامل دو بخش است: دربخش اول موضوعات وحی الهی، اعجاز قرآن، تحریف ناپذیری قرآن، جمع آوری قرآن، شأن نزول، نسخ،محکم و متشابه، تأویل، تفسیر به رأی، حروف مقطعه، وظاهر و باطن بر اساس تفسیر المیزان بیان شده و دربخش دوم مآخذ این تفسیر استخراج و معرفی گردیده است. اهم آین مآخذ عبارتند از: الاتقان سیوطی،الاحتجاج طبرسی، بحارالانوار مجلسی، تفسیر قمی، تفسیرطبری، الدر المنثور سیوطی، روح المعانی آلوسی، صحاح سته، الکافی کلینی، مجمع البیان طبرسی، المحاسن برقی،معانی الاخبار صدوق، مفردات راغب ... .
مباحث علوم قرآنی در آثار شهید مطهری(ره)
نویسنده:
مسعود صادقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه مشتمل بر هجده فصل با این عنوان هاست: فصل اول، عظمت قرآن؛ فصل دوم، تفسیر قرآن؛ فصل سوم، وحی؛ فصل چهارم، لغات قرآن؛ فصل پنجم، اسباب نزول: داستانی درباره ی ولید بن مغیره، داستان افک؛ فصل ششم، عدم تحریف قرآن: تحریف در لغت، تحریف در اصطلاح، واژه ی تحریف در قرآن؛ فصل هفتم، تأویل؛ فصل هشتم، نسخ؛ فصل نهم، محکم و متشابه؛ فصل دهم، حروف مقطعه؛ فصل یازدهم، مطلق و مقید؛ فصل دوازدهم، عام و خاص؛ فصل سیزدهم، اعجاز قرآن؛ فصل چهاردهم، ترجمه ی قرآن؛ فصل پانزدهم، اسرائیلیات؛ فصل شانزدهم، تلاوت قرآن؛ فصل هفدهم، علم قرائت؛ فصل هجدهم، واژه نامه ی علوم قرآنی
علوم قرآنی از دیدگاه معصومین (ع)
نویسنده:
الهام جلیلیان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این نوشته برآن است که بااستفاده ازروایات واحادیث بیان شده درکتب روایی وتفسیری پیرامون مباحث علوم قر آنی اطلاعاتی را راجع به این علوم ارائه دهد وخصوصاً دیدگاهها وروش معصومین علیهم السلام را درمورد مباحث علوم قرآنی بررسی کند. آنچه نگارنده را برآن داشت که این موضوع را انتخاب کند وجود فرضیه های متعددی بوده است ازجمله اینکه با توجه به جدید بودن بحث علوم قرآنی ودیگاههای مختلف ومتفاوت پیرامون مباحث این علوم تمام کسانی که تعاریف ، ویژگی ها ، جوانب مختلف وضرورتهای این علوم را بررسی می کنند مستندات ویافته های خود را چگونه وازچه راهی استخراخ کرده اند؟ آیا به روایات به عنوان مهم ترین منبع این مباحث توسل جسته اند وآیا روایات را که نزدیکترین نظرات ودیدگاههای معصومین علیهم السلام از نظر زمانی با وجود نبود چنین مباحثی باعنوان علوم قرآنی می باشند در بیان مباحث و تعاریف دخیل داده اند وتا چه حدودی به این روایات در بیان دیدگاهها ونظرات خود استناد کرده اند. باتوجه به ماهیت، اهداف وامکانات موجود روش تحقیق توصیفی – تحلیلی برای انجام تحقیق برگزیده شده است. پس از گرد آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آنها نتایج ذیل بدست آمد : بحث علوم قرآنی ازمباحث جدیدی است که درقرن اخیرشکل گرفته است اما راجع به مباحث آن اززمان نزول وحی سؤالاتی بین معصومین علیهم السلام ومردم وجود داشته است هرچند ذیل این عنوان قرارنگرفته است وبا توجه به گستردگی مباحث قرآن کریم وعمیق بودن آنها، معصومین علیهم السلام سعی درتوضیح وروشن ساختن هریک ازآنها داشته اند ونیز تلاش درجهت شفاف ساختن شبهات مطرح شده درمورد مباحث علوم قرآنی ازسوی جاعلین حدیث ودشمنان اسلام وتبیین صحیح ودرست این مباحث دراذهان عمومی داشته اند ومفسرین وقرآن پژوهان دربیان نظرات ودیدگاههای خود راجع به این مباحث ازروایات کمک گرفته وشیعه واهل سنت هر یک روایاتی را بیان نموده اند که با توجه به معیارهای خاصی برخی از این روایات رد وبرخی مورد قبول می باشند .
علوم قرآنی در تفسیر المیزان
نویسنده:
عباس الهی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
بررسی مباحث علوم قرآنی از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است. نویسنده به برخی از عناوین علوم قرآنی همچون وحی، نزول، اعجاز قرآن، محکمات، متشابهات و نسخ از دیدگاه علامه پرداخته و از بررسی آن ها نتایجی بدست آورده است که به اختصار به آن ها اشاره می شود. وحی از دیدگاه علامه نوعی سخن گفتن خدا با پیامبر خویش و شعوری مرموز و مخصوص است. علامه معتقد است که قرآن دو گونه نزول دارد، یکی نزول دفعی و دیگری نزول تدریجی است. از منظر علامه قرآن برای همة اقشار مردم معجزه است. علامه معتقد است محکمات آیاتی هستند که معنی و مراد آن روشن است و با معنی غیر مراد اشتباه نمی شود. اما متشابهات آیاتی هستند که مقصود از آن برای فهم شنونده، روشن نیست و با ارجاع آن ها به محکمات، معانی آن ها واضح شده و در نتیجه همان آیات متشابه، محکم می شوند. نسخ و امکان وقوع آن در نزد علامه از مسلّمات است، اما با توجه به شرایطی که برای نسخ قائل هست، تنها به نسخ هشت آیه از جمله آیة صفح معتقد است.
علوم قرآنی در تفسیر تبیان شیخ طوسی
نویسنده:
علی اصغر آخوند
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تحقیق حاضر شامل دو بخش با این موضوعات است:در بخش اول با عنوان کلیات در شرح حال شیخ طوسی مؤلف تفسیر تبیان و معرفی آن تفسیر و نیز بیان علوم قرآنی است. بخش دوم تحت نام علوم قرآن در تفسیر تبیان شامل این مباحث است: بحثی درباره قرآن، بحثی درباره سوره، بحثی درباره آیه، محکم و متشابه، نسخ، اسباب نزول، قرائت، اعجاز قرآن، عدم تحریف قرآن، تقدیم و تاخیر، علم تناسب و ارتباط آیات، تکرار در قرآن و تفسیر به رأی.
علوم قرآن در المیزان
نویسنده:
حسینعلی روزپیکر
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
در این پایان نامه علوم قرآنی مانند علم اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه در تفسیر المیزان مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، زندگینامه علامه طباطبائی و روش وی در تفسیر المیزان آورده شده سپس مفهوم علوم قرآنی، تاریخ پیدایش و تکامل علوم قرآنی، شأن نزول، مکی و مدنی، ترتیب آیات و سور وفواتح سور از دیدگاه علامه بررسی شده و سپس قرائتها،از دیدگاه ایشان آورده شده است. همچنین دیدگاه علامه طباطبائی درباره عدم تحریف قرآن، نسخ، تأویل و محکم و متشابه بیان شده است.
شناسایی صور نسخ و ارتباط آن با بداء در آیات قرآن
نویسنده:
غلامرضا دلاوری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
مباحث این پایان نامه عبارتند از: تعریف لغوی واصطلاحی نسخ، فلسفه نسخ، فرق میان نسخ وتخصیص، شرایط نسخ، شبهات منکران نسخ و پاسخ آنها، اقسام نسخ، بررسی نوزده مورد نسخ آیات قرآن ازدیدگاه مفسران فریقین، بداء و نزاع میان شیعه واهل سنت در این زمینه.
آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد
نویسنده:
جمال الدین موسوی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
اندیشه ناب و توحیدی «بداء» گرچه در جامعه مسلمانان نخستین وجود داشت، اما بنا به دلایلی تنها در جامعه شیعی استمرار یافت. تا پایان عصر حضور ائمه(ع) میان متکلمان شیعه اختلافی در تبیین بداء وجود نداشت. بعد از این دوره و در زمانی که کلام شیعه دوران رکود و فترت را پشت سر می گذاشت، گروهی از معتزلیان شیعه شده و متکلمان عقل گرای شیعه تبیین جدیدی از بداء ارائه داده و آن را هم وزن نسخ دانستند. این اندیشه جدید که در ابتدا گروه اندکی طرف دار آن بودند، رفته رفته جایگاه مهمی در میان متکلمان شیعه پیدا کرد، به گونه ای که در اواسط قرن پنجم تقریبا همه گیر شد. تبیین این اندیشه جدید با شیخ مفید ادامه یافت و شاگردان وی نیز ادامه دهنده همین مسیر بودند.
صفحات :
از صفحه 51 تا 68
بررسی تطبیقی حکم نکاح متعه از دیدگاه شیخ طوسی و ابوحنیفه
نویسنده:
نجمه شریف پور، بمانعلی دهقان منگابادی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 31 تا 55
تبین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی
نویسنده:
مسعود صلواتی ­زاده، محمدنقی رفعت ­نژاد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه,
چکیده :
لفظ «بداء» مشترک بین انسان و خداوند است. فهم دقیق و صحیح بداء در خداوند، مبتنی بر نقل، عقل و وجدان است و به دلیل غامض بودن درک آن، محل چالش و ایجاد شبهاتی از سوی مخالفان بداء شده است. در جهان اسلام بیشترین مخالفان بداء، از میان اهل سنت و به ویژه وهابیت سلفی انجام میپذیرد. با اینکه از دیرباز عالمان شیعه با روشی علمی و عقلانی به شبهات آنان پاسخ داده اند، اما همچنان در آثار قلمی مخالفان شبهاتی در این باره مطرح میشود. یکی از شبهاتی که در سالهای اخیر مطرح شده این است که بداء، پدیدهای غیراسلامی (یهودی) است و اصلی در قرآن ندارد. مقاله پیش رو با رویکرد شیعی، به تبیین این مسئله پرداخته و در صدد اثبات و تبیین خاستگاه بداء در قرآن است.
صفحات :
از صفحه 71 تا 88
  • تعداد رکورد ها : 25