جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
تعریف فلسفه دین
نویسنده:
علی اکبر رشاد
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی,
چکیده :
اين مقاله با اشاره بـه ايـن نكتـه كـه تعبيـر «فلسـفه ی ديـن» از دو واژه ی «فلسـفه» و«ديـن» صورت بسته است، تأكيد می كند كه هر دوی اين واژگان در مقام ثبوت و اثبات، از تنوع بسياری برخوردارند، لذا ارائه ی تعريف پسينی از فلسفه ی دين كاری بسـيار دشـوار و بسـا بی ثمر باشد. مؤلف برای رفع مشكل، ضـمن توضـيح «نظريـه تناسـق اركـان علـم» كـه در فلسفه ی علم پيشنهاد شده است؛ ارائه ی تعريف، براساس اين نظريـه را راهگشـای معضـل تعريف «فلسفه ی دين» می داند. همچنين با استناد به شروط تعريف صـحيح، و ويژگـی هـای «تعريـف برتـر»، بـا اشـاره بـه عمده ی تعاريفی كه تاكنون از فلسفه ی دين ارائه شده، به نقد آنها پرداخته و بـه دنبـال آن تعريف مختار از «فلسفه ی دين» را ارائه می كند. تعريف پيشنهادی مؤلف از فلسـفه ی ديـن عبـارت اسـت از: «دانـشِ (يـا معرفـت دسـتگاه وار) عهـده دار مطالعـه ی فرانگـر ـ عقلانـی "درباره ی دين" و "در دين"، برای دستيابی به احكام كلی دين و عناصر بنيـادين آن». در انتهای مقاله نيز مؤلفه های تعريف پيشنهادی شرح و بر تهی بودن اين تعريـف از اشـكالات ديگر تعاريف تأكيد شده است.
صفحات :
از صفحه 5 تا 18
  • تعداد رکورد ها : 1