جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
نگاهی دوباره به آموزش و پرورش تطبیقی و رسالت های آن
نویسنده:
عباس معدن دارآرانی، پروین عباسی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
آگاهی از جایگاه ویژه نظام های آموزشی و نقش آنها در تغییرات اجتماعی و بویژه تحولات سیاسی دو دهه اخیر جهان سبب شده است که در بسیاری از کشورها، آموزش و پرورش تطبیقی به یکی از پویاترین رشته های علمی مورد توجه سیاست مداران، دانشمندان حوزه های گوناگون علوم انسانی و دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزشی مبدل شود و بیش از 30 انجمن ملی آموزش و پرورش تطبیقی به وجود آید تا زیر نظر انجمن بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی فعالیت کند. در کشور ما به عکس روند جهانی این رشته علمی کمتر مورد بحث، بررسی و پژوهش محققان قرار گرفته و علیرغم وجود دوره کارشناسی ارشد آموزش و پرورش تطبیقی در دانشگاه علامه طباطبایی، منابع موجود در این زمینه - بویژه از بعد نظری - بسیار محدود است. به طوری که در دوره کارشناسی علوم تربیتی تنها سه واحد درسی تحت عنوان «آموزش و پرورش تطبیقی» به دانشجویان ارائه می شود و اخیرا نیز این درس، در دوره های کارشناسی ارشد گرایشات متفاوت علوم تربیتی حذف شده است. مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی اختصاری تاریخ تحولات علم آموزش و پرورش تطبیقی، خواننده را با جریانات و اوضاع فکری حاضر و حاکم بر این رشته آشنا سازد. این جریانات فکری سبب شده اند که با نگاهی کاملا نو به این رشته توجه کنیم و از زاویه تحولات اجتماعی و سیاسی دو دهه اخیر جهان، به آن بنگریم.
صفحات :
از صفحه 101 تا 125
بررسی برنامه های درسی تلفیقی علوم و مفاهیم اخلاقی در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا به منظور ارایه نمونه های تلفیقی برای دوره ابتدایی ایران
نویسنده:
شعبانی زهرا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
آموزش و پرورش تلفیقی، فنونی تدوین کرده که با استفاده از آن، در کلاس درس می توان شاهد رشد در چهار زمینه درون فردی، میان فردی، برون فردی، و ماورای فردی بود. آلبرت انشتین معتقد است که: «رشته های گوناگون فقط نشانگر دانش محدود بشر درباره هستی بوده و باید رشته های متفاوت درهم تنیده گردد و توصیفی کامل از جهان هستی ارایه شود». برنامه های درسی موضوع محور، محتوای درس ها را برای دانش آموزان به صورت خشک، بی روح، انتزاعی و غیرمنطبق با کیفیت یادگیری، در محیط طبیعی ارایه کرده است و هر چه به عمق موضوع های آموزشی افزوده گشته، جدایی از زندگی بیشتر شده است و این رویکرد، یادگیرنده را به سوی یک بعدی بودن، و اعتقاد بودن دلیل و رقابت به جای همکاری سوق داده است؛ در حالی که وقتی انسان در زندگی با یک مساله، یا با یک موقعیت چند بعدی مواجه می شود، نمی پرسد چه بخشی ریاضیات، چه بخشی علوم و کدام بخش مفاهیم تفکر اخلاقی و اجتماعی است، بلکه سعی می شود برای حل مساله و گذار از یک موقعیت، منابع مختلف دانش و مهارت لازم را به دست آورد. این پژوهش با توجه به کاستی های فعلی نظام برنامه ریزی درسی کشور، به دنبال چشم اندازی برای برنامه های تلفیقی دوره ابتدایی است که با توجه به مساله محور بودن آن، پرورش مهارت های تفکر اجتماعی و اخلاقی در سطوح بالاتر را در پی دارد.هدف کلی این پژوهش، بررسی و تحلیل عناصر برنامه درسی تلفیقی علوم با مفاهیم اخلاقی در چند کشور منتخب است.جامعه آماری در این تحقیق،‌ کشورهای شرکت کننده در مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم (TIMSS) بوده و انتخاب نمونه با توجه به درهم تنیدگی برنامه علوم با مفاهیم اخلاقی آمریکا، کانادا و استرالیا انتخاب شده است.روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی است. از اسناد برنامه های درسی علوم دوره ابتدایی و کتاب های مرجع شامل دائره المعارف های تخصصی تعلیم و تربیت و برنامه های درسی به صورت تحلیل محتوا استفاده شده است.
صفحات :
از صفحه 89 تا 141
ارائه چارچوبی برای استانداردسازی توسعه منابع انسانی در نظام های آموزشی
نویسنده:
جهانیان رمضان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب استانداردسازی توسعه منابع انسانی در نظام های آموزشی است که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری کلیه اساتید و مدرسین رشته ها و گرایش های علوم تربیتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 کشوری به تعداد 255 نفراست و نمونه آماری نیز مساوی جامعه آماری، که با استفاده از روش سرشماری انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که، چارچوب استانداردسازی توسعه منابع انسانی دارای چهار بعد و بیست و سه مولفه به شرح زیر می باشد. بعد تعهد، شامل: تعهد علنی جهت توسعه افراد در تمامی سطوح، آگاهی کلیه کارکنان از چشم انداز و اهداف کلان، تدوین طرح جامع کسب و کار، تدوین نیازهای آموزشی و توسعه کارکنان، آگاهی کلیه کارکنان از نقش خود در موفقیت سازمان، ارتباط مدیریت ارشد با نمایندگان کارکنان و ارتباط مدیریت ارشد با نمایندگان کارکنان می باشد. بعد طرح ریزی، شامل: تدوین منابع لازم آموزش و توسعه، ارزیابی نیازهای آموزش و توسعه با توجه به اهداف، طراحی فرایند ارزیابی نیازهای آموزش و توسعه، تعیین مسوولیت توسعه افراد در سراسر سازمان، صلاحیت مدیران جهت توسعه کارکنان، تناسب اهداف و استانداردهای توسعه ای و پیوند اهداف آموزشی به استانداردهای خارجی است. بعد اقدام، شامل: معارفه کارکنان جدید و تعیین نیازهای آموزش و توسعه آن ها، توسعه مهارت های کارکنان متناسب با اهداف، آگاهی کارکنان از فرصت های توسعه، تشویق کارکنان در تعیین نیازهای آموزشی و نحوه تامین آنها، اقدامات موثر جهت تحقق اهداف آموزش و توسعه و اقدامات موثر جهت تحقق اهداف آموزش و توسعه می باشد. بعد ارزیابی، شامل: ارزیابی نقش توسعه کارکنان در اهداف، ارزیابی نتایج آموزش و توسعه در سطوح فردی، گروهی و سازمانی و آگاهی مدیریت ارشد از هزینه ها و منافع توسعه افراد است.
صفحات :
از صفحه 81 تا 102
  • تعداد رکورد ها : 3