جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
بررسی عوامل موثر در شاداب سازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه: با تاکید بر توسعه فرهنگی
نویسنده:
ایزدی صمد, هاشمی سهیلا, برزمینی لیلا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در شاداب سازی مدارس دوره راهنمایی دخترانه استان گلستان از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه (مدیران، معلمان، مربیان تربیتی) است. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان، مدیران، معلمان و مربیان تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان است. حجم نمونه متناسب با حجم جامعه و با استفاده از جدول مورگان شامل 380 دانش آموز، 170 مدیر، 310 معلم و170  مربی تربیتی به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که دانش آموزان و اولیای مدرسه عوامل چهارگانه مورد بررسی را در شاداب سازی مدارس موثر می دانند ولی بین دیدگاه آنان تفاوت معناداری مشاهده می شود به این صورت که از نظر دانش آموزان عوامل اجتماعی فرهنگی دارای بیشترین و عوامل سازمانی دارای کمترین میزان تاثیر در شاداب سازی مدارس و از نظر اولیای مدرسه عوامل کالبدی دارای بیشترین و عوامل آموزشی دارای کمترین میزان تاثیر در شاداب سازی مدارس هستند.
صفحات :
از صفحه 91 تا 118
بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان نخبه دانشگاه اصفهان از مولفه های آموزشی
نویسنده:
بختیارنصرآبادی حسنعلی, نوروزی رضاعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
از مسایلی که در دهه گذشته در حوزه گفتمان سیاسی ایران مطرح بوده، پدیده «فرار مغزها» است که نه تنها در مورد کشور ما صدق می کند بلکه گریبان گیر اکثر کشورهای در حال توسعه است و زیان های جبران ناپذیری را به دنبال داشته است. از طرف دیگر میزان نارضایتی مغزها یا نخبگان دانشگاهی به طور مستقیم بر میزان عملکرد آن ها تاثیر دارد به طوری که با توجه به کارآیی مورد انتظار از نخبگان دانشگاهی و نتایج مترتب بر به کارگیری آنان از حساسیت بسیاری برخوردار است که باید به آن توجه شود. به دلیل اهمیت مساله پژوهشگران با هدف بررسی میزان رضایت مندی نخبگان از مولفه های آموزشی به تحقیق پرداختند. روش تحقیق از نوع توصیفی با جامعه آماری 103 نفر از نخبگان دانشگاهی دانشگاه اصفهان بود که از بین آنان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده 48 نفر انتخاب شدند و با پرسشنامه محقق ساخته با ضریب اعتبار %85 و روایی مورد نظر کارشناسان داده ها جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون استنباطی نظیر آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین رضایت مندی دانشجویان و مولفه های چهارگانه «سازمانی»، «فردی»، «محیطی» و «آموزشی»، رابطه وجود دارد. مقایسه مولفه ها نشان داد که بالاترین رضایت مندی مربوط به مولفه «سازمانی» و کم ترین آن ها از مولفه «فردی» بود. هم چنین بین جنس سابقه تحصیل و رشته، با رضایت مندی رابطه معنا دار مشاهده شد. نتایج نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب نیز فاصله وجود دارد که این فاصله در مورد مولفه ها متفاوت است.
صفحات :
از صفحه 232 تا 247
تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیران میانی (مورد: شرکت ایران خودرو)
نویسنده:
ابیلی خدایار, جاهد حسینعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان بررسی عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیران میانی شرکت ایران خودرو است. تعیین این که عوامل موثر بر بهره وری مدیران میانی این شرکت کدامند و سلسله مراتب اهمیت آن ها چگونه است، می تواند در روند کار و بهبود فعالیت های تولیدی این شرکت موثر واقع شود. در این پژوهش، عوامل سازمانی موثر در بهره وری مدیران میانی در قالب پنج متغیر: -1 عوامل مرتبط با خدمات و امکانات رفاهی؛ -2 عوامل مرتبط با آموزش و فرصت های تحصیلی؛ -3 عوامل مرتبط با نظام حقوق و مزایا؛ -4 عوامل مربوط به مشارکت در تصمیم گیری؛ -5 عوامل مربوط به شیوه و چگونگی ایجاد انگیزش از سوی مدیران بالاتر و -6 عوامل مرتبط با ارتباط های سازمانی مدیران، مبنای تدوین سوال های تحقیق قرار گرفته است. اولویت و اهمیت عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیران میانی، از نظر کارکنان شرکت ایران خودرو تعیین شده و با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی کاربردی برای شرکت ایران خودرو و پیشنهادهایی پژوهشی، برای پژوهشگران ارایه شده است.
صفحات :
از صفحه 83 تا 105
عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی
نویسنده:
گلرد پروانه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فراتحلیل عوامل سازمانی مرتبط با رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران
نویسنده:
اسماعیلی مریم, رحیمی فاطمه, عابدی احمد, کلانتری مهرداد, اسماعیلی لیلا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: هدف از این پژوهش، فراتحلیل تحقیقات انجام شده درباره عوامل سازمانی موثر بر رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور بود.روش: پژوهش فراتحلیل حاضر با بررسی نوزده پژوهش از مجموعه پژوهش هایی که درباره عوامل سازمانی موثر بر رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در کشور وجود داشت، و شش پرسش پژوهشی (عوامل مادی و اقتصادی، امکان پیشرفت در شغل، تعاملات اجتماعی مناسب با همکاران، امنیت شغلی کارکنان، شناخت و قدردانی از کارکنان و جایگاه سازمانی مناسب و رابطه این عوامل با رضایت شغلی کارکنان) انجام شد.یافته ها: بر اساس نتایج این فراتحلیل، اندازه اثر مربوط به عوامل مادی و اقتصادی بر اساس جدول تفسیر اندازه اثر کوهن در حد زیاد (0.49)، امکان پیشرفت در شغل در حد متوسط بالا (0.45)، ارتباط تعاملات اجتماعی مناسب با همکاران در حد بسیار زیاد (0.68)، امنیت شغلی کارکنان در حد بسیار زیاد (0.63)، شناخت و قدردانی در حد نزدیک به متوسط (0.27) و جایگاه سازمانی مناسب و رضایت شغلی در حد متوسط بالا نزدیک به زیاد (0.43) ارزیابی شد.بحث: مطابق با نظریه هرزبرگ، عوامل بهداشتی در رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید تاثیر زیادی داشت. همچنین، ایجاد تعاملات مناسب اجتماعی بین همکاران، فراهم کردن زمینه پیشرفت کارکنان بر اساس شایستگی ها، قدردانی از آنان و فراهم کردن امنیت شغلی در ایجاد و گسترش رضایت شغلی نقش اساسی داشت.
صفحات :
از صفحه 251 تا 268
بررسی عوامل موثر بر انتقال آموزش در آموزش های ضمن خدمت کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه با استفاده از مدل هولتون
نویسنده:
خراسانی اباصلت, عباس پور عباس, وفایی زاده مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 1 تا 25
  • تعداد رکورد ها : 6