جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
بررسی مساله اجتماعی از دیدگاه شهید محمدباقر صدر
نویسنده:
کلانتری عبدالحسین, مهدی زاده منصوره
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 1 تا 16
سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چندبعدی و میان رشته ای در شهر مشهد
نویسنده:
احمدی یعقوب, اسمعیلی عطا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
احساس امنیت از جمله مقولات مهم در هر جامعه ای به شمار می رود و مقدمه لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. احساس امنیت به احساس روانی شهروندان از امنیت مرتبط بوده و از اینرو موضوعات و مسایل بسیاری را پیرامون خویش در رابطه با تامین یا عدم تامین آن به همراه دارد. از جمله آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه در رابطه با موضوع امنیت، زنان هستند و بر این اساس، موضوع این پژوهش بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1387 و عوامل موثر بر آن می باشد یا به عبارتی هدف پژوهش واکاوی احساس امنیت زنان و مولفه های موثر بر آن است.این نوشتار از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه دوم سال 1387). جامعه آماری پژوهش زنان بالای 15 سال مناطق 12 گانه شهر مشهد بوده و حجم نمونه مقتضی بر اساس فرمول کوکران 360 نفرتعیین شده است و نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد؛ به طوری که پرسشنامه طراحی شده با روایی سازه های مناسب (بر اساس ضریب آلفای کرونباخ) در میان خوشه های منتخب تکمیل شد. در این پژوهش میانگین احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در یک طیف 5 وجهی، 2.40 بوده است که از نمره متوسط پایین تر می باشد. در بررسی عوامل موثر در تحلیل رگرسیون چندمتغیری مهمترین عوامل موثر به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: استفاده از وسایل ارتباط جمعی، نگرش به حجاب، طراحی شهری، تصور فرد از خود و حمایت اجتماعی که متغیر آخر دارای رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده است. این عوامل توانستند 0.54 واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین کنند.
صفحات :
از صفحه 169 تا 190
گونه شناسی مسایل اجتماعی جوانان ایران با تاکید بر وضعیت دختران
نویسنده:
افشارکهن جواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تحولات و دگرگـونی های اجتماعی، گروه های اجتماعی را به تناسب منابع، قابلیت ها و ظرفیت های آن ها از خود متاثر می سازند. هر گروه اجتماعی در شرایط خاص هر جامعه از جایگاه، منزلت و توان مشخصی برای واکنش به تغییرات و تطابق خود با وضعیت جدید برخوردار است. این مقاله بر اساس بازخوانی زمینه های درک یک وضعیت به عنوان مساله اجتماعی، به بررسی آن شرایطی می پردازد که رفتارها و کنش ها، باورها و پنداشت ها، و قضاوت ها و جهت گیری های گروه جوانان، آنان را به عنوان حامل مسایل اجتماعی معرفی می کند. هدف این نوشتار، توجه به این مهم است که چگونه در شرایط ویژه جامعه ایران، دختران، مستعد نگریسته شدن به عنوان گروهی مساله آفرینند. با تمرکز بر مولفه ها و اجزای مختلفی که نقش محول دختران جوان را به لحاظ ذهنی عمومیت می بخشند و نیز عوامل موثر بر فاصله گرفتن نقش محقق دختران از آن، مقاله به ارایه یک گونه شناسی از مسایل اجتماعی دختران می پردازد. روش این مقاله، کتابخانه ای است.
صفحات :
از صفحه 110 تا 141
تعامل جمعیت و نظام اجتماعی: رویکردی جامعه شناختی به مساله جمعیت
نویسنده:
افشارکهن جواد, صادقی رسول
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این مقاله ابتدا به بیان دیدگاه های مختلف درباره مفهوم مساله اجتماعی می پردازد. در این راستا، رویکردهای متفاوت نسبت به مرجع تشخیص، منشا پیدایش و جوانب گوناگون و مهم مرتبط با مسایل اجتماعی ارایه شده است. مقاله سپس به مرور تاریخچه درک آسیب شناختی جمعیت می پردازد و در نهایت شرایط زمینه ساز قلمداد کردن جمعیت به عنوان یک مساله اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو، این مقاله با بیان مولفه ها و ابعاد مساله آفرین جمعیت در بستر و چارچوب نظام اجتماعی، ویژگی های این نوع مسایل را مشخص ساخته و در نهایت از خلال درک مفاهیم مساله اجتماعی، ویژگی های این نوع مسایل را مشخص ساخته و در نهایت از خلال درک مفاهیم مساله اجتماعی و جمعیت به توضیح شرایطی پرداخته است که در آن یک وضعیت خاص جمعیتی به مثابه مساله اجتماعی تلقی می شود.
صفحات :
از صفحه 195 تا 215
تحلیل و بررسی آسیب های فردی و اجتماعی از دیدگاه بزرگان ادب فارسی
نویسنده:
آقاحسینی حسین, ربانی خوراسگانی رسول
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
آسیب های فردی و اجتماعی به صورت انحراف، خطا، بی نظمی، اختلال و ... موضوعی است که در همه زمان ها، افراد و جوامع با آن درگیر بوده اند. به دلیل تغییرات اجتماعی، آسیب ها در هر دوره ای متفاوت است.آسیب ها به عنوان یک بیماری اجتماعی همواره مورد توجه اهل علم بوده است؛ به طوری که جامعه شناسان امروزی نیز به طور تخصصی به آن پرداخته اند؛ این موضوع از دیدگاه شاعران و نویسندگان بزرگ نیز پنهان نمانده و آنان با زبان خویش آن را مطرح کرده اند.در این پژوهش برخی از موضوعات اساسی مانند: هنجار و ناهنجار، نسبی بودن آسیب ها، خاستگاه آسیب ها، نابسامانی اجتماعی، نظریه برچسب، نظارت اجتماعی و جامعه پذیری و مسایلی همچون ارتشا، آز، طمع و گناه از دیدگاه مکاتب ساختی- کارکردی، هم چنین از دیدگاه برخی از بزرگان ادب فارسی بررسی و تحلیل می گردد.در اینجا پرسش هایی مطرح گشته و سعی شده پاسخی برای آن یافته شود؛ مانند:‌ آسیب شناسی در جامعه شناسی و ادب فارسی به چه معنایی آمده؟ امر هنجار و نابهنجار کدام است؟ نسبی بودن آسیب ها یعنی چه؟ بر چسب دارای چه کارکردها و پیامدهای اجتماعی است؟ ارتشا چه آسیبی بر پیکره جامعه وارد می سازد؟ انواع نظارت چیست؟
صفحات :
از صفحه 17 تا 30
«مساله گریزی» نظریه اجتماعی در ایران
نویسنده:
خانیکی هادی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
جامعه ایران، از آن رو که هم جامعه ای در حال گذار است و هم دستخوش تغییرهای پرشتاب، سرشار از مساله اجتماعی- به تعریف علمی آن- است. مساله اجتماعی می تواند منشا و محرک پژوهش و نظریه اجتماعی باشد، ولی عوامل گوناگونی این فرایند را مختل می کنند. علوم اجتماعی در ایران به دلایل قابل فهمی از این گنجایش و موقعیت دور مانده اند. این که موانع و دشواری های نظریه پردازی های مساله محور در چیست و این که گریز از واقعیت ها یا استغراق در آنها و کل گرایی یا تقلیل گرایی در تبیین امر اجتماعی به چه سبب است و این که چگونه می توان زمینه ترغیب متفکران، محققان و نهادهای علمی و اجتماعی را در ورود نقادانه به مسائل اجتماعی فراهم کرد، موضوع این مقاله است. برای توصیف و تبیین عوامل و مولفه های تاثیرگذار در نظرورزی مساله محور، تنگناها و موانع آن بر پایه یک مطالعه تاریخی ده دسته از مهم ترین رویکردها و پژوهش های اجتماعی به صورت تاریخی بررسی شده اند و سرانجام پنج راهبرد برای گشودن فضای تفکر اجتماعی مساله محور پیشنهاد شده اند.
صفحات :
از صفحه 179 تا 200
چهار ارزیابی جامعه شناختی از موقعیت زنان ایران (84-1376)
نویسنده:
جلایی پور حمیدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طرح مساله: وضعیت و حرکت جمعی زنان ایران در چارچوب کدام یک از مفاهیم تحلیلی جامعه شناختی می توان جای داد؟ در سالهای 84-1376 (موسوم به دوران اصلاحات)، تلاش برای ارایه پاسخ به این سوال منجر به در گرفتن یکی از مباحث جدی و مناقشه انگیز در عرصه عمومی ایران شد.روش: این مقاله در پاسخ به این سوال با تاسی به روش شناسی تحلیلی - تجربی و سرمشق «انتخاب عقلانی» چهارده روند مثبت و منفی را در میان زنان احصا و توصیف کرده است. آنگاه نشان داده است اولا ارزیابی رایجی که حرکت و وضعیت جمعی زنان را به عنوان یک «مساله اجتماعی» مورد تایید قرار می دهد، کافی نیست؛ ثانیا ارزیابی دوم و سومی که پویش زنان را یک «جنبش اجتماعی» و یک «جنبش جدید اجتماعی» (که مورد حمایت فمینیستهای ایرانی است) می داند، قابل دفاع تجربی نیست.یافته ها و نتایج: این مقاله، در پایان حرکت جمعی زنان را نه در سطح یک جنبش اجتماعی، بلکه در حد یک «مقاومت اجتماعی» ارزیابی می کند و سه حالت را برای آینده آن حدس می زند.
صفحات :
از صفحه 39 تا 72
فرا تحلیل کیفی مقالات علمی ناظر بر مساله فرار مغزها در ایران
نویسنده:
توکل محمد, عرفان منش ایمان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 45 تا 75
  • تعداد رکورد ها : 8