جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
عوامل فردی و سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در کارکنان نیروی دریایی
نویسنده:
انیسی جعفر, اسکندری محسن, قربانی زهره, عبدالمحمدی الهه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: فرسودگی شغلی عبارت از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشارزا به همراه نشانگان خستگی جسمی و هیجانی است. کارکنان نیروهای دریایی مستقر در مناطق مرزی در معرض تنیدگی های زیادی قرار دارند که می تواند منجر به افزایش فرسودگی شغلی آنان شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح فرسودگی شغلی درکارکنان نیروی دریایی مستقر در مناطق مرزی ایران انجام شد.روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی همبستگی، در سال 1387 روی کارکنان نیروی دریایی مستقر در مناطق مرزی ایران انجام شد. 303 نفر از کارکنان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده و با پرسش نامه های محقق ساخته و فرسودگی شغلی گلدارد مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری با شاخص های آماری توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و روش های آماری استنباطی شامل مجذور کای، همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان چند گانه به کمک نرم افزار SPSS 15 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: متغیرهای سن، سابقه کار و شیوه مدیریت تاثیر معنی داری بر کاهش فرسودگی شغلی داشتند (p<0.01)همچنین، میان فرسودگی شغلی با شیوه مدیریت، قوانین اداری و امکانات رفاهی همبستگی معنی داری وجود داشت.(p<0.01) نتیجه گیری: هر چند عوامل فردی در فرسودگی شغلی با اهمیت هستند، اما عوامل سازمانی نیز نقش بسزایی در کاهش فرسودگی شغلی دارند. به عبارت دیگر بهبودی در شیوه مدیریت و قوانین و همچنین افزایش امکانات رفاهی سبب کاهش فرسودگی شغلی می شود.
صفحات :
از صفحه 249 تا 253
جستاری در زمینۀ حضور نظامی ساسانیان در خلیج فارس
نویسنده:
مسلم میرزاوند
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از زمانی که آریایی ها به ایران وارد شدند و به آب های جنوبی این سرزمین دست یافتند، تصمیم گرفتند که نام قوم خود را بر این دریا بگذارند. سلسله های هخامنشی، اشکانی و ساسانی هر یک به اهمیت این دریا پی برده و بهره برداری های فراوانی از آن نمودند که در این میان سهم هخامنشیان و ساسانیان بیشتر از اشکانیان است. با به قدرت رسیدن سلسله ساسانی در سال 224 میلادی، ایران وارد مرحله تازه ای از فعالیت های دریایی خود (نظامی، تجاری و ...) گردید. این سلسله از همان ابتدای به قدرت رسیدن اردشیر اول اهمیت خلیج فارس (پارس) را دریافته و به ایجاد، مرمت و احیای بنادر متعدد و تشکیل نیروی دریایی و نظامی در کرانه های آن اقدام نمودند. پس از اردشیر، اخلاف وی نیز اهداف و سیاست های دریایی او را دنبال کردند. فتح دریایی سرزمین یمن یا همان جنوبی ترین ناحیۀ شبه جزیرۀ عربستان نشان از قدرت فوق العادۀ نظامی و دریاییِ این دوره دارد. ساسانیان با تسلط بر کشور یمن، توانستند تجارت با دریای احمر و اقیانوس هند برقرار کرده و حتی تا نقاط دورتری مانند سراندیب (سیلان) و چین نیز بسط و توسعه دهند به گونه ای که در دورۀ حکومت آنان، اقتدار دریایی و تجاری ایران نه تنها از اعراب بلکه از رومیان نیز پیشی گرفت. به عبارت دیگر، خود قدرت بلامنازع دریایی در این منطقه شدند. در این پژوهش کوشش نموده ایم تا به ارائه گزارشی کوتاه از علل و عوامل حضور نظامی ساسانیان در خلیج فارس پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی آن را ارزیابی و بازکاوی قرار کنیم.
  • تعداد رکورد ها : 2