جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
چرایی اعتقاد به غیبت منجی و وظیفه منتظران
نویسنده:
محمد اسدی گرمارودی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یکــی از موضــوعات مهــم در اعتقــاد دینــی، موضــوع مهــدویت و مســأله ظهــور امامعصـر (ع) مـی باشـد. تمـام ادیـان الهـی بـدان معتقـد بـوده و همگـی در انتظـار منجـی آخرالزمان می باشند. در اسلام نیز توجه خاصی بدان مبذول شده و آیات و روایات فراوانـی به این امر اختصاص یافته است. اما سؤال اصلی و رسالت این مقالـه ا یـن اسـت کـه چـرا آن حضرت غائب شده اند؟ و آیـا در دوران غیبـت آن حضـرت، مـا معتقـدین و پیـروان منجـی مسئولیت و رسالتی در تحقّق ظهور داریم یا خیر؟ در این امر نظرها مختلف اسـت. برخـی از دیدگاه ها به گونه ای مطرح شده که هر نوع تکلیف و وظیفه را از ما سلب می نماید. ولـی دیدگاه درست اینگونه نیست. این مقاله می کوشد تا با توجه بـه آ یـات و روایـات و دلایل عقلی به بررسی این موضوع بپردازد و علت اصل غیبت منجی بشـریت کـه عـدم آمـادگی انسانهاسـت را بـه اثبـات برسـاند، و آنگـاه رسـالت مـا در آمـاده شـدن و آمـاده سـاختن و زمینه سازی ظهور آن مصلح کل را مشخص نماید.
صفحات :
از صفحه 7 تا 32
بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی
نویسنده:
قدرت الله خیاطیان، یاسمن سلمانی
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
اصفهان: حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مفسران مسلمان بر اساس میزان پایبندی به ظواهر آیات و روایات گوناگون و یا رهیافت اصول گرایان در تفسیر کلام خداوند، در تفسیر عرفانی و تاویل آیات، مواضع مختلفی را برگزیده اند. وجود نسخ، تشابه و صعوبت، در برخی از آیات قرآن، نمایانگر نقش بسزای تاویل در فهم باطن آیات است. در میان تفاسیر قرآنی، محور تفاسیر عرفانی بر تاویل استوار است.<br /> این نوشتار ضمن اشاره به تاریخ تطور معنای لغوی تاویل، به بررسی مفهوم تاویل در کشف الاسرار میبدی و تفسیر القرآن الکریم منسوب به ابن عربی می پردازد و به دلیل مخالفت آنان با تاویل گرایی و در عین حال، خلق تفسیر قرآنی سرشار از تاویل پی می برد. نوع تاویلاتی که این دو مفسر در تفاسیر خود ارائه داده اند، گاهی مشابه هم است؛ هر چند بی پروایی هایی که در تاویلات ابن عربی دیده می شود، در تفسیر میبدی اشعری مذهب به دلیل نوع عقیده اش (اهل حدیث)، وجود ندارد. شایان ذکر است که بی پروایی ابن عربی در این اثر بسیار کمتر از آثار دیگر وی، به ویژه فصوص الحکم است. مخالفت هر دو مفسر نسبت به تاویل آیات، مربوط به تشبیه و تاویلاتی است که منشا آن عقل بشری است. از این رو، هر دو با تاویلات فلاسفه و متکلمان مخالفت ورزیده و آن را مصداق تاویل دانسته و تاویلات خود و دیگر عرفا را تفسیر باطنی تلقی کرده اند. چنین می نماید که تعریف این دو مفسر از تاویل با تعریف امروزین از آن متفاوت است؛ چرا که با تعریف امروزین از تاویل، اثر هر دو مفسر سرشار از تاویل است.
صفحات :
از صفحه 35 تا 50
  • تعداد رکورد ها : 2