مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 12
بررسی مبانی فلسفی (انسان‌شناسی اسلامی) آموزش فنی و حرفه‌ای ایران
نویسنده:
فاطمه جمشیدی کیهان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی، و از نوع کتابخانه‌ای است. هدف این پژوهش بررسی ویژگی-های انسان از دیدگاه اسلام و استخراج دلالتهای آموزش فنی و حرفه‌ای در از آموزه های دین اسلام است. این پژوهش در پی آن است تا با تأکید بر شناخت ویژگی های انسان از دیدگاه اسلام، به این مسأله بپردازد که با توجه به ویژگی ها و ابعاد مختلف انسان از جنبه ی مادی و معنوی، در تربیت حرفه ای باید بیشتر بر جنبه‌ی حرفه‌ای آموزش تأکید کرد، یا اینکه باید بیشتر بر جنبه تربیتی آن تأکید نمود. موضوع قابل بحث اینکه چگونه می‌توان با توجه به آموزه‌های اسلامی، دو دیدگاه فوق را هماهنگ کرد. در بررسی دیدگاه اسلام در مورد انسان، تأکید بر ابعاد جسمی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و نیز کمال انسان بوده است. براساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، مکتب اسلام برای انسان، اهمیت بسیاری قائل است. حقیقت جهان و انسان را در جنبه‌های مادی و طبیعی نمی‌بیند و معتقد است در تربیت انسان باید هم بعد مادی و هم بعد معنوی وی مورد توجه قرار گیرد. لذا در آموزش فنی و حرفه‌ای باید اهداف، اصول و برنامه‌ها طوری طراحی و اجرا شود که به بعد معنوی انسان نیز پرداخته شود.
بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظریه نوناکا (SECI) و رابطه آن با فرهنگ سازمانی
نویسنده:
پارسا عبداله, مهرعلی زاده یداله, زمانی عصمت
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
به منظور بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران و روابط ساده و چندگانه آن با فرهنگ سازمانی دانشگاه، باانتخاب تصادفی و مشارکت 188 نفر از اعضای هیات علمی و 119 نفر از کارشناسان دانشگاه در تکمیل پرسشنامه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، تحقیقی توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج تحقیق دلالت دارند که مطلوبیت مدیریت دانش در سطح دانشگاه شهید چمران پایین تر از حد متوسط است و تفاوت میانگین نمرات آزمودنی ها با شاخص مطلوب مفروض در این پژوهش، معنادار است. بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و اکثر مولفه های آنها رابطه معنادار و مثبتی مشاهده گردید. بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی، پنج مولفه، شامل حمایت مدیریت، هویت، کنترل، سازش با تعارض و ریسک پذیری دارای تاثیر معنادار بر مدیریت دانش هستند و این پنج مولفه روی هم قادرند 36 درصد از واریانس مدیریت دانش را پیش بینی نمایند. طبق نتایج، مولفه درونی سازی می تواند به تنهایی 25 درصد از فرهنگ سازمانی دانشگاه را پیش بینی نماید.
صفحات :
از صفحه 161 تا 186
زمینه ها و موانع کاربست مدیریت مدرسه محور در ایران: مطالعه ای در دبیرستانهای دولتی شهر اهواز- استان خوزستان
نویسنده:
مهرعلی زاده یداله, سپاسی حسین, آتشفشان فاطمه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مدیریت مدرسه محوری که ریشه در مبانی نظری مشارکت پذیری، عدم تمرکز، تفویض اختیار و رقابتی شدن دارد معتقد است مدرسه و ارکان آن باید در اداره مدرسه دخالت داده شوند. در این راستا مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری مبتنی بر الگوی سازمانی بر گرفته شده از مطالعات لاولر و همکاران (1992) و دیگر محققان این مساله دنبال می شود و در آن سعی شده است تا موانع مهم کاربست مدیریت مدرسه محور در ایران و شهر اهواز بررسی شوند. با بهره گیری از رویکرد کمی (پرسشنامه) و همچنین رویکرد کیفی (مصاحبه)، داده ها در دبیرستانهای شهر اهواز از کارشناسان ستادی، مدیران و دبیران جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که الف- میانگین کل میزان آگاهی افراد نمونه 3.09 از 5 می باشد که در حد متوسطی است. ب- میانگین کل میزان موافقت افراد نمونه نسبت به طرح عدم تمرکز آموزشی- مدرسه محوری 3.49 از 5 است که مطلوب می باشد. ج- عامل سیاسی و قدرت (مسئولین) با میانگین 3.80، عامل ساختاری و امکاناتی با میانگین 3.79، عامل اطلاعاتی و دانشی با میانگین 3.72، عامل فرهنگی- اجتماعی با میانگین 3.52 و عامل مدیریتی با میانگین 3.24 از میانگین 5 به ترتیب اولویت به عنوان موانع مهم مدرسه محوری قلمداد شده اند.
صفحات :
از صفحه 1 تا 22
بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در تصمیم گیری در دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی
نویسنده:
مهرعلی زاده یداله, سپاسی حسین, یوسفی مختار
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در نظام تصمیم گیری دبیرستان های نظری دولتی و غیرانتفاعی است. جامعه آماری این تحقیق از کلیه مدیران و دبیران دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی نواحی چهارگانه شهرستان اهواز اعم از پسرانه و دخترانه بوده و از این میان تعداد 320 نفر دبیر (160 نفر دبیر دبیرستانهای دولتی و 160 نفر دبیر دبیرستانهای غیرانتفاعی) و تعداد 80 نفر مدیر (40 نفر از مدیران دبیرستانهای دولتی و 40 نفر مدیر از دبیرستانهای غیرانتفاعی) به روش نمونه گیری مرحله ای تصادفی به عنوان دو نمونه اصلی تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد. در تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو راهه ANOVA و آزمون t و در سطح معنی داری 0.05 استفاده به عمل آمد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که مدیران دبیرستانهای خصوصی در جلب مشارکت دبیران موفق نبوده اند. این مساله به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد مدارس غیرانتفاعی یعنی مشارکت دادن معلمان در تصمیم گیریها قابل تامل است.
صفحات :
از صفحه 31 تا 55
مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد، با کنترل هوش، در شهر اهواز
نویسنده:
سپاسی حسین, مهرعلی زاده یداله, دهخدا منیژه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد با کنترل هوش در شهر اهواز بود. بررسی نگرش آموزگاران مجری طرح رشد در زمینه تاثیر فیلم آموزشی ریاضی در عملکرد تحصیلی ریاضیات هدف دیگر این پژوهش را تشکیل داد. 491 دانش آموز پسر و دختر در دو گروه آزمایش و گواه (گروه، آزمایش n1=237، گروه گواه، n2=254) بطور تصادفی انتخاب گردیدند. همچنین،‌ از کل آموزگاران مرد و زن مجری طرح رشد (n=104) درباره تاثیر فیلم آموزشی نظر سنجی به عمل آمد. ابزارهای این تحقیق را 1) آزمون ریاضی پایان نیمسال اول،‌ 2) آزمون ریاضی هماهنگ، 3) آزمون هوش ریون، 4) مقیاس نگرش سنجی تشکیل داد. در این تحقیق 9 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین عملکرد ریاضی دانش آموزان مشمول و غیرمشمول طرح تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. سایر مقایسه ها نشان داد که فقط دانش آموزان دختر مشمول طرح در مقایسه با سایر گروه ها عملکرد بهتری در درس ریاضی داشتند. شاید این تفاوت معنی دار را بتوان به انگیزه و رضایت شغلی معلمان زن و نیز مدیریت موثر مدارس دخترانه مشمول طرح نسبت داد. یافته های نگرش سنجی نشان داد که بین سابقه کار و نگرش آموزگاران درباره تاثیر فیلم آموزشی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین میزان تحصیلات و جنسیت آموزگاران و نگرش آنان به تاثیر فیلم آموزش در عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین امکانات و تجهیزات و نگرش آموزگاران درباره تاثیر فیلم آموزشی رابطه مثبت مشاهده گردید. بنابراین پیشنهاد می شود که سازمان آموزش و پرورش به منظور افزایش کارایی طرح تصویری رشد اهداف این روش تدریس جدید را مورد بازبینی دقیق قرار دهد.
صفحات :
از صفحه 55 تا 76
بررسی چگونگی تحقق سیاست های آموزش و پرورش طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (1379-1383)
نویسنده:
مهرعلی زاده یداله, معرف زاده عبدالمهدی, خدادادی ارپناه مالک
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تحقق سیاست های آموزش و پرورش شهر اهواز طی برنامه سوم توسعه (1379-1383) در مقطع متوسطه اجرا شده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد،‌ داده های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه باز و بررسی اسناد و مدارک (شاخص ها)، جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل: مدیران اسنادی، کارشناسان سازمان و ادارات آموزش و پرورش شهر اهواز می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که: الف- تغییرات و اصلاحات برنامه سوم توسعه در آموزش و پرورش شهر اهواز بر اساس ترکیبی از الگوی برنامه ریزی شده، الگوی جدلی - سیاسی و الگوهای تکاملی، چرخه عمر سازمان،‌ فرهنگی و شناخت اجتماعی بوده است. ب- میزان موفقیت و عملکرد آموزش و پرورش شهر اهواز در مقطع متوسطه طی برنامه سوم توسعه در سال آخر نسبت به سال اول در زمینه مولفه های رقابت محور،‌ مالی محور، عدالت محور و کیفیت محور مطلوب تر بوده است.
صفحات :
از صفحه 47 تا 72
مدیریت کیفیت جامع نگر و آموزش و کار آموزی:‌ جنبه های اقتصادی و اجتماعی مهارت های پایه
نویسنده:
مهرعلی زاده یداله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
درگذار سازمان ها از الگوهای اقتصادی و مدیریتی سنتی، به الگوهای شبه متغیر و متغیر مهارت های پایه و رابطه این مهارت ها و سازمان های تولیدی و خدماتی شبه متغیر و متغیر جایگاه ویژه ای دارند، در این نوشتار به صورت تحلیلی این مقوله بررسی خواهد شد،‌ و به پرسش هایی چون؛ مهارت های پایه کدامند، چگونه در نظام های اقتصادی وتولیدی و سازمان های خدماتی مورد استفاده قرار می گیرند؟‌ و آیا امکان آموزش و کار آموزی مهارت های پایه وجود دارد یا خیر؟ چگونه پاسخ داده خواهد شد. این مقاله با این نتیجه به پایان می رسد که مراکز آموزشی مانند مدارس،‌ دانشگاه ها و مراکز کار آموزی برای آموزش و توسعه مهارت های پایه، نقش مهمی بر عهده دارند. ولیکن هنوز ابهامات زیادری در معانی و اشکال مهارت های پایه پا برجاست که نیاز به کند و کاو بیشتری دارد.
صفحات :
از صفحه 151 تا 162
سواد برنامه درسی در آموزشگری مضمونی برای توانمندسازی هیات علمی
نویسنده:
عباباف زهره, فتحی واجارگاه کوروش, مهرعلیزاده یداله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر، مولفه های حرف های مبتنی بر دانش عملی برنامه درسی برای مدرسی/آموزشگری در محیط آموزش عالی از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی را مورد کاوش و توصیف قرار داده است. داده های مورد مطالعه بر اساس پژوهش کیفی اکتشافی و از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با 12 مدرس حوزه مطالعات برنامه درسی انجام یافته است. یافته ها نشان دادند که مدرسان مورد مصاحبه نگاه یکسانی نسبت به قلمرو برنامه درسی در آموزشگری نداشته اند. یافته ها در سه طبقه: نگاه تخصص محور، نگاه مشارکت محور و نگاه مدرس محور تفکیک شدند.مولفه های اصلی دانش عملی برنامه درسی در سه نگاه مشتمل بر دو مولفه اصلی: آمادگی برای عمل و اقدام برای عمل برنامه درسی بوده است. اما حدود و ثغور مولفه های حرفه ای مربوط به هر کدام از مولفه های اصلی در سه نگاه یکسان نبوده است. در نگاه تخصص محور، مولفه های حرفه ای عمل برنامه درسی: فعلیت بخشیدن به طراحی آموزشی، ارتباط برقرار کردن و تامل بعد از عمل را شامل شده است. در نگاه مشارکت محور، مولفه های حرفه ای عمل برنامه درسی: فعلیت بخشیدن به برنامه درسی، ارتباط برقرار کردن و تامل بعد از عمل را در برگرفته است. در نگاه مدرس محور، مولفه های حرفه ای عمل برنامه درسی شامل: فعلیت بخشیدن به برنامه درسی، ارتباط برقرار کردن، تجسم، تامل حین عمل و تامل بعد از عمل بوده است.
صفحات :
از صفحه 23 تا 49
کاوشی در مبانی معرفت شناسی مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) و پیامدهای آن در مدیریت آمورشی
نویسنده:
محمدرضا سرمدی,محمدجعفر پاک سرشت,یدالله مهرعلیزاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
خودگردانی عقلانی، مدل پذیرفته شده خودگردانی فردی، بحثی در اهداف تعلیم و تربیت
نویسنده:
پاک سرشت محمدجعفر, حیدری محمدحسین, صفایی مقدم مسعود, مهرعلی زاده یداله
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
خودگردانی فردی ایده ای است که با دو واکنش متفاوت صاحب نظران تربیتی روبرو شده است. در حالی که طرفداران این ایده آن را هدفی مثبت ارزیابی کرده اند که توانایی انتخاب آزاد و مستقل را در فرد ایجاد می کند، مخالفان آن بر این باورند که در نظر گرفتن خودگردانی فردی به عنوان هدفی تربیتی ممکن است منجر به جدایی فرد از جامعه شده و او را به سمت خودشیفتگی و عدم تبعیت از اصول و ارزش های جمعی سوق دهد. به نظر می رسد که منشا این مخالفت ها، به سوء برداشت ها و اختلاف نظرهایی بر می گردد که درباره «مفهوم» و «درجه» خودگردانی فردی وجود دارد. در این مقاله، مدلی از خودگردانی بر اساس «مفهوم عقلانی» و «درجه حداقلی» آن معرفی شده است که می توان آن را به عنوان مدلی توجیه پذیر و متعادل از خودگردانی فردی پذیرفته شده، به مثابه «هدفی تربیتی» پیشنهاد کرد.
صفحات :
از صفحه 3 تا 20
  • تعداد رکورد ها : 12