مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
عدل الاهی ، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی - اقتصادی
نویسنده:
علی اصغر هادوی نیا
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یكی از پرسشهای اصلی كه بايد در گستره توزيع در اقتصاد پاسخ داده شود ، اين است كـه هدف از توزيع عادلانه چيست؟ هـدف اصـلی، فقرزدايـی يـا هـدف كـاهش فاصـله طبقـاتی (توازن اقتصادی) است؟ نويسنده مقاله براين باور است كه اين پرسش ريشه در مبانی فكری وپيشفرضهای فلـسفی انديشه ور يا نظام فكری اقتصادی دارد. بنابراين نقطه شروع را در تحليل فلسفی مفهوم عـدل قـر ار داده است و مرحله های ميانی را به بازتاب اين تحليل بر گستره هـای فكـری يـك مكتـب دربـاره خدا و انسان پرداخته است. قضاوتهايی كه درباره هدف اصلی در عدالت اقتصادی می شـود، از نظام انديشه ای پيشگفته متأثراست. مقاله حاضر در پی اثبات اين فرضيه است كـه عـدل بـه معنـای تـوازن اسـت و معـانی ديگر كه درباره اين واژه مطرح است با تحليـل هـستی شـناختی بـه ايـن معنـای اصـلی بـاز مـی گـردد. ادبيـات قرآنـی در سـه گـستره خداشناسـی، انـسان شناسـی و اجتمـاع بـا ارايـه برداشـتهـايی از عـدل الاهـی، اعتـدال انـسانی و عـدالت اجتمـاعی ـ اقتـصادی بـه دنبـال نقشبندی ذهن انسان در اين باره است.
صفحات :
از صفحه 197 تا 221
نظام تأمین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن
نویسنده:
میم فهیم خان,علی اصغر هادوی نیا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی
نویسنده:
هادوی نیا علی اصغر, متوسلی محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تعاملاتی که علم اقتصاد با دیگر علوم داشته است،به طور معمول شکل گیری شاخه های جدیدی از این علم را به ارمغان آورده است. برای نمونه تعامل علم اقتصاد با ریاضیات و آمار در اوایل قرن گذشته، شاخه های نوینی از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی را سامان داده است. اکنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه ای از روانشناسی، یعنی علوم شناختی مبتنی بر اعصاب، زمینه شکل گیری شاخه ای دیگر از علم اقتصاد را فراهم شده است. از این شاخه با عنوان اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی یاد می شود. این مقاله درصدد است با معرفی این شاخه نوین اقتصادی، ادبیات داخلی را در این زمینه گسترش دهد. در تبیین چالش های اقتصادی پیش روی بشر، گامی به پیش گذاشته شود و به تبع آن تجویزهای سیاستی مناسب تری نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گیرد.از سوی دیگر، علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی می تواند بر نوع برداشت دین و اقتصاد نیز موثر باشد. این علم ادعا دارد که درصدد تغییرات عمده در ادراک اقتصاد کلاسیک از انتخاب و عقلانیت می باشد؛ به همین خاطر می تواند برای تایید آنچه را که دین در این باره مطرح می نماید، در نظر گرفته شود. تاکیدی که این شاخه از علم اقتصاد درباره جایگاه باورها در بنیادهای خرد تصمیم گیری فرد دارد، می تواند تایید مناسبی بر این گفتار باشد.
صفحات :
از صفحه 175 تا 195
  • تعداد رکورد ها : 4