مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
 بررسی ماهيت و سرچشمه عرفان صوفيانه
نویسنده:
حسين روحانی نژاد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تصوف از جمله پديده هايي است كه از سده دوم هجري قمري در عالم اسلام ظهور كرد. درباره ماهيت و منشا تصوف، آرا گوناگوني وجود دارد. اين آرا بيانگر اين حقيقت است كه هر كس از منظري به اين جريان نگريسته و دورنماي دلپذيري از آن ترسيم كرده، كه با تصوف كنوني فرسنگ ها فاصله دارد. تصوف گرچه در دامن فرهنگ اسلام زاده شده؛ اما از سويي از گرايش هاي معنوي خارج از عالم اسلام تاثير پذيرفته و از سوي ديگر، با تكيه بر ذوق و استحسان و بدون بهره گيري از مباني ديني، آداب و رسومي را پايه گذاري كرده كه لااقل بعضي از آنها با كتاب و سنت قطعي انطباق ندارد. ضمن آنكه از مشارب عرفاني ديگر اديان و مكاتب نيز تاثير پذيرفته است. آيين اهل حق (يارسان) نيز كه به نحوي در تحت صوفيه مي گنجند و ماهيت خود را عرفاني مي دانند و در مناطقي از ايران و برخي از كشورها پراكنده اند، گرفتار انحراف هاي اعتقادي و عملي فراواني است؛ چون تناسخ و اعتقاد به زندگي هاي متوالي و غلو درباره علي (ع) و عدم اعتقاد و پايبندي به شريعت اسلام از قبيل نماز و روزه ي سي روز ماه مبارك رمضان و .... در واقع، اهل حق جز نامي از اسلام و تشيع و عرفان وديعه ندارد و معجوني از مذاهب و مسالك مختلف و آداب و فرهنگ ها است.
صفحات :
از صفحه 27 تا 46
درآمدی بر ماهيت، اهداف و مختصات عرفان عملی از منظر اهل بيت عليهم السلام
نویسنده:
حسين روحانی نژاد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اين مقاله درآمدي است در باب عرفان عملي از منظر اهل بيت عليهم السلام و در آن از ماهيت، مختصات و اهداف عرفان عملي اهل بيت عليهم السلام سخن به ميان آمده است. بحث درباره ماهيت عرفان اهل بيت عليهم السلام معطوف به اين مسئله است كه عرفان عملي اهل بيت عليهم السلام از چه مقوله‏اي است و چه مقوِمات و مختصاتي دارد؟ در اين مقاله در باب عرفان اهل بيت عليهم السلام در ساحت نظر كه علمي شهودي و معرفتي قلبي به حضرت حق و اسما و صفات اوست، بحث نمي‏شود، بلكه در باب عرفان اهل بيت عليهم السلام در ساحت عمل كه از مقوله سلوك و توجه قلبي و عمل به دستورالعمل‏هاي عرفاني برآمده از قرآن و آموزه‏هاي عملي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام است، گفت‏وگو مي‏شود. عرفان عملي در مكتب اهل بيتعليهم السلام معطوف به معرفت، محبت، عبوديت، اشراق، قرب و لقاي خداي تعالي است و از بارزترين مختصات آن، عدم انفكاك بين توحيد و ولايت ولي كامل معصوم به‏ خصوص امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف است و مصونيت‏ بخشي حصن توحيد، مشروط به ولايت اوست؛ اما در عرفان مصطلح گرچه ولايت، يكي از اركان است، اما ولايت منهاي امامت ائمه هديعليهم السلام مطرح است. نيز عرفان ابن‏عربي و شاگردان و شارحان او بر تجارب عرفاني عارفان غيرمعصوم، مبتني است؛ ولي عرفان عملي از منظر اهل بيتعليهم السلام مبتني بر كتاب و سنت است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 18
حقیقت و مراحل سلوک
نویسنده:
حسین روحانی نژاد
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها : دانشگاه معارف اسلامی,
چکیده :
روش عرفان، شهودی و کشفی است و سلامت روش خود را که همان تصفیه روح و ریاضت نفس می باشد، متعهد است. صَمْت و کم گفتن و گزیده گویی، جوع و گرسنگی معتدل و سودمند، سَهَر و بیداری و کم خوابی، خلوت، دوام ذکر خدا، از راه های ریاضت مشروع به شمار می آیند. ریاضت باید روشمند و مستمر باشد تا سودمند و نافع باشد. خدمت کردن به نفس، صیانت آن از لذت ها و اندوخته های دنیایی و ریاضت آن به علوم و حِکَم و واداشتن آن به نهایت تلاش و کوشش در عبادات و طاعات است. البته ریاضت در هر شرایطی به ثمر نمی نشیند و سودمند نمی افتد. ریاضتی سودمند و مؤثر واقع می شود که بر پایه بیداری و آگاهی استوار باشد. عرفای اسلام برای سیر و سلوک انسان، منازلی را قائل شده اند که اصول و امّهات آنها ده منزل است و هر منزل و مقامی دارای ده باب است که در مجموع به صد باب بالغ می شوند.
صفحات :
از صفحه 121 تا 150
زبان عرفان
نویسنده:
حسین روحانی نژاد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ,
چکیده :
زبان عرفان، معركه آرای عارفان و ناعارفان است . عارفان تجـارب عرفـانی خـود را فراتـر از حـد تقرير و توصيف می دانند. عده ای نيـز تجزيـه و تحليـل تجربـه عرفـانی را نـا ممكـن مـی شـمارند. ازينرو، يكی از خصايص تجارب عرفانی، «بيان ناپـذيری» معرفـی شـده اسـت. در بـاب تجـارب عرفانی، نظريه های گوناگونی ارائه شده اسـت كـه بـه اختـصار عبارتنـد از : نظريـه تمثيـل، نظريـه «نمادين»، «نظريه تجسد»، «نظريه غير شناختاری بودن زبان دينی » ، نظريه های عـرف پـسند، ماننـد: «نظريه عواطف»، و «نظريه نابينايی معنوی»، نظريـه مجـازی بـودن زبـان عرفـانی و دينـی، «نظريـه پارادوكسيكال بودن تجربه عرفانی»، « نظريه زبان هنری و جمال شناسانه بودن زبان عرفان». از منظر بعضی ديگر، ريشه اصلی مشكل بيان ناپذيری تجارب عرفانی، در«نقص منطق زبان عرفی» است كه در حوزه آگاهی های عرفی كارساز است ودر قلمروتجارب عرفانی كارايی ندارد. به نظر اينجانب زبان ويژه عرفان «زبانی رمزی و نمادين» اسـت. ايـن نظريـه فاقـد نقـص هـای نظريه های پيشين است وتأمل در كلمات عارفان آن را تأييد می كند.
صفحات :
از صفحه 49 تا 70
  • تعداد رکورد ها : 4