جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
رابطه آخرت نگری با امیدواری  و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا
نویسنده:
نفیسه آزادخانی
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
امروزه با افزایش مطالعات درباره ارتباط دین با به زیستی روانی و گسترش شواهد تاثیر معنویت بر رفتار سالم، بررسی ارتباط میان سازه های مهم در ادبیات این حوزه اهمیت یافته است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آخرت نگری با امیدواری و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا می باشد. جامعه آماری، همه دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا هستند. نمونه شامل 117 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا می باشند. نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر مقیاس آخرت نگری بهرامی و ابراهیمی (1389) و پرسشنامه اسپانیر(1976) برای سنجش رضایتمندی زناشویی و پرسشنامه میلر(1988) برای سنجش امیدواری است. اطلاعات جمع آوری شده بااستفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t تحلیل شد. نتایج به دست آمده مؤید وجود رابطه معنادار بین آخرت نگری با رضایتمندی زناشویی و امیدواری در دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا بود. در ضمن میان آخرت نگری و متغیر سن و تحصیلات رابطۀ معناداری مشاهده نشد.
بررسی رابطه ی بین شیوه ی فرزندپروری والدین با کم رویی دختران دبیرستان های شهر نورآباد ممسنی
نویسنده:
زهرا درویزه,شهدخت آزادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی شیوه ی فرزند پروری والدین با کم رویی دختران شهرستان نورآباد ممسنی انجام گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی است. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای با مراجعه به دبیرستان ها انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از آزمون های کم رویی استنفورد و نحوه ی برخورد والدین استفاده شد که اعتبار این آزمون ها از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0=α و72/0=α بدست آمد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، t و f استفاده شد. نتایج نشانگر این است که شیوه ی فرزند پروری، توقعات و انتظارات والدین با کم رویی دختران رابطه ی مستقیم، شیوه ی فرزند پروری محبت آمیز با کم رویی دختران رابطه ی عکس، شیوه ی فرزند پروری استقلال در امور شخصی با کم رویی دختران رابطه ی عکس و بین ترتیب تولد با کم رویی رابطه ای معنادار وجود دارد، فرزندان اول نسبت به فرزندان بعدی کم رو ترند و بین رشته ی تحصیلی (تجربی، ریاضی، انسانی) با کم رویی رابطه ای معنادار وجود دارد و دانش آموزان رشته ی ریاضی کم رو ترند. بهتر است والدین از شیوه های فرزندپروری محبت آمیز و استقلال در امور شخصی بیش تر استفاده کنند و در حد امکان کم رویی خود را درمان کنند تا روی فرزندانشان تاثیر نداشته باشد
بررسی تأثیر بازآموزی اسناد و راهبردهای شناختی یادگیری در پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر شیراز
نویسنده:
زهرا درویزه,زهره خسروی,سهیلا جاهدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
بررسی تحولی باورهای معرفت  شناختی و رابطه آن با پیشرفت  تحصیلی در نوجوانان و جوانان شهر شیراز
نویسنده:
محبوبه محمدی
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
پژوهشحاضر به بررسی تحولی باورهای معرفتشناختی و رابطه آن با پیشرفتتحصیلی در نوجوانان و جوانان می‌پردازد.بدین منظور نمونه‌ای 240 نفری، شامل 120 دانش‌آموز و 120 دانشجو که به تفکیکشامل 60 دانش‌آموز سال اول دبیرستان، 60 دانش‌آموز مراکز پیشدانشگاهی، 60 دانشجوی سال اول و 60 دانشجوی سال چهارم دانشگاه بودند، انتخابشدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهشپرسشنامه بررسی باورهای معرفتشناختی شومر (1992) بود.پرسشنامه فوق عقاید و باورهای افراد را در مورد ساده بودن علم، توانایی یادگیری ذاتی، یادگیری سریع و علم قطعی مورد ارزیابی قرار میدهد.نتایج حاصل از تحلیل عوامل پاسخهای آزمودنیها در پژوهشحاضر نیز بار عاملی بالای چهار عامل فوق را نشان داد.یافته‌های این پژوهشنشان داد که: نوجونان در مقایسه با جوانان اعتماد کمتری به ساده بودن علم دارند.در خصوصاعتماد به توانایی یادگیری ذاتی و یادگیری سریع تفاوتی بین دو گروه مشاهده نگردید.همچنین نوجوانان در مقایسه با جوانان اعتماد بیشتری به علم قطعی دارند.بین دختران و پسران در اعتماد به باورهای فوق تفاوتی دیده نشد.در بررسی میزان همبستگی باورهای معرفتشناختی و پیشرفتتحصیلی آزمودنیها، تنها همبستگی معنادار، بین اعتماد دانش‌آموزان پیشدانشگاهی و دانشجویان سال اول به علم قطعی و پیشرفتتحصیلی ایشان بدستآمد.
  • تعداد رکورد ها : 6