جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 11
بررسی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر صمیمیت زناشویی
نویسنده:
اعظم محمودزاده، سیمین حسینیان، احمد احمدی، مریم فاتحی زاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر صمیمیت زناشویی انجام شده است. روش این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونه این پ ژوهش، 20 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان در سال 1388 بوده که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شدند. نتایج نشان داد که زوج درمانی اسلامی، صمیمیت و ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، ارتباطی، فیزیکی، اجتماعی- تفریحی، مذهبی و روان شناختی) را افزایش داده است (01/ 0>p). تأثیر زوج درمانی اسلامی بر صمیمیت زنان و مردان یکسان بوده است. با توجه به اهمیت روابط صمیمانه در احساس رضایت مندی زناشویی از یک سو، و فرهنگ اسلامی کشور از سوی دیگر، آموزش آموزه های جامع، اصیل و مطمئن دین اسلام به همسران می تواند بسیار مفید واقع شود.
بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آنها در تصمیم گیری های درون خانواده
نویسنده:
محمد امینی,سیمین حسینیان,یوسف امینی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است و هدف از آن، بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آ ن ها در تصمیم گیری های درون خانواده است. جامعه آماری آن، شامل تمام خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل شهرستان بوکان در سال 1390 بودند . ابتدا دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 خانواده از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ در انتخاب گروه نمونه نخست از بین زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد و نیازی به نمونه نبود؛ در انتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده که مورد تحلیل قرار گرفت و متناسب SPSS دارای 85 گویه است، جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (مد، میانه، میانگین و ...) و آمارهای استنباطی تحلیل رگ رسیون و ...) استفاده شد . نتایج نشان داد ند که قدرت زنان در تصمیم گیری های ،T (آزموندرون خانواده در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است و تا حد زیادی از متغیر های تملک منابع ارزشمند ( تحصیلات زوجین، درآمد زوجین، تملک منابع ارزشمند ) و متغیرهای جمعیتی ( مدت زمان ازدواج زوجین، فاصله سنی زوجین) تأثیر می پذیرد.
انتخاب حرفه، بیانگر شخصیت فرد است
نویسنده:
سیمین حسینیان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
SDS هدایت شغلی از طریق همخوانی شخصیت با محیط شغلی و هنجاریابی آزمون
نویسنده:
سیمین حسینیان,سیده منور یزدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثیر آن بر میزان قدرت آن ها در تصمیم گیری های درون خانواده
نویسنده:
امینی محمد, حسینیان سیمین, امینی یوسف
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است و هدف از آن، بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثیر آن بر میزان قدرت آن ها در تصمیم گیری های درون خانواده است. جامعه آماری آن، شامل تمام خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متاهل شهرستان بوکان در سال 1390 بودند. ابتدا دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 خانواده از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ در انتخاب گروه نمونه نخست از بین زنان شاغل متاهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد و نیازی به نمونه نبود؛ در انتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متاهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده که دارای 85 گویه است، جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (مد، میانه، میانگین و ...) و آمارهای استنباطی تحلیل (آزمون T، تحلیل رگرسیون و ...) استفاده شد. نتایج نشان دادند که قدرت زنان در تصمیم گیری های درون خانواده در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متاهل متفاوت است و تا حد زیادی از متغیرهای تملک منابع ارزشمند (تحصیلات زوجین، درآمد زوجین، تملک منابع ارزشمند) و متغیرهای جمعیتی (مدت زمان ازدواج زوجین، فاصله سنی زوجین) تاثیر می پذیرد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 27
قابلیت پیش بینی کنندگی فرهنگ سازمانی و فشار روانی شغلی
نویسنده:
جعفری صدیقه, یزدی سیده منوره, حسینیان سیمین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی با فشار روانی شغلی (علایم فشار روانی و منابع فشار روانی) کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز انجام شد.روش: از کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز، 248 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان گروه آزمون انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش (فرهنگ سازمانی و فشار روانی شغلی) از پرسش نامه های فرهنگ سازمانی و پرسش نامه علایم فشار روانی و منابع فشار روانی شغلی استفاده شد.یافته ها: بین فرهنگ سازمانی و فشار روانی شغلی همبستگی منفی وجود داشت (P<0.01). خرده مقیاس فرهنگ سازمانی مشارکتی، %21 واریانس فشار روانی شغلی و خرده مقیاس های فشار روانی (علایم فشار روانی، سبک باری نقش، تعارض در بین همکاران، بیگانگی، سنگین باری نقش، محیط کار و فقدان کنترل) %32 واریانس فرهنگ سازمانی کارکنان را تبیین کردند. بین میزان فرهنگ سازمانی در ابعاد مختلف آن با ابعاد مختلف فشار روانی شغلی رابطه تعاملی وجود داشت.نتیجه گیری: با وجود کم بودن فشار روانی، فرهنگ سازمانی مشارکتی در درازمدت می تواند برای جلوگیری از ایجاد فشار روانی مورد استفاده قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 331 تا 338
اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان
نویسنده:
قاسم زاده نساجی سوگند, پیوسته گر مهرانگیز, حسینیان سیمین, موتابی فرشته, بنی هاشم سارا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات در زنان بود.روش: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی همراه پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری است. از میان کارمندان زن داوطلب دانشگاه الزهرا (س)، 58 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و لیست انتظار قرار گرفتند (n=29). 12 جلسه سه ساعته آموزش درمان شناختی - رفتاری به شیوه گروهی برای هر دو گروه در زمان های متفاوت به اجرا درآمد. از پرسش نامه پاسخ های مقابله ای و پرسش نامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با آزمون های Tمستقل، تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تحلیل یافته ها مبتنی بر آزمون های t مستقل، تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر نشان داد که مداخله این پژوهش موجب تفاوت معناداری در مقیاس های پاسخ مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات نشان داده است.نتیجه گیری: اجرای مداخله شناختی - رفتاری موجب افزایش استفاده از پاسخ های مقابله ای مساله مدار، راهبردهای شناختی متمرکز بر برنامه ریزی، بازنگری و ارزیابی مجدد به صورت مثبت در تنظیم هیجانات و نیز کاهش استفاده از پاسخ های مقابله ای هیجان مدار و راهبردهای شناختی خودسرزنشگری، نشخوار ذهنی، فاجعه آمیز کردن در تنظیم شناختی هیجانات می شود.
صفحات :
از صفحه 35 تا 43
رابطه باورهای کمال گرایانه و رفتارهای خودناتوان ساز در دانشجویان
نویسنده:
نیکنام ماندانا, حسینیان سیمین, یزدی سیده منوره
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: شناخت باورهای مثبت و منفی کمال گرایی و رابطه آنها با مولفه های روانی و شخصیتی اهمیت زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای کمال گرایانه و رفتارهای خودناتوان ساز بود.روش: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 360 دانشجوی سال سوم کارشناسی دانشگاه های تهران (170 پسر و 190 دختر) بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب و با تکمیل مقیاس کمال گرایی فراست و مقیاس خودناتوان سازی در این پژوهش شرکت کردند. داده های پژوهش توسط روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بین کمال گرایی مثبت و منفی با خودناتوان سازی به ترتیب همبستگی منفی و مثبت معنی دار وجود داشت. همچنین، کمال گرایی مثبت و منفی هر دو توانستند تغییرات مربوط به خودناتوان سازی را به صورت معنی دار پیش بینی کنند (P<0.001).نتیجه گیری: در حضور متغیر کمال گرایی مثبت احتمال افزایش رفتارهای خودناتوان ساز کمتر و در حضور متغیر کمال گرایی منفی احتمال وجود رفتارهای خود ناتوان ساز بیشتر است.
صفحات :
از صفحه 103 تا 108
اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان
نویسنده:
جوادی بهناز, حسینیان سیمین, شفیع آبادی عبداله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان بوده است. روش پژوهش، نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان دختر دبیرستان های بزرگ دولتی منطقه دو شهر تهران بود که از طریق ترکیبی از روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای 50 نفر (برای دو گروه 25 نفری آزمایش و گواه) انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سنجش خانواده (FAD)، می باشد که به صورت پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته های پژوهش نشان دادند که این روش بر بهبود عملکرد خانواده مادران موثر می باشد. بدین معنا که آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای، «نقش ها»، «حل مساله» و «ابراز عواطف» آنان را بهبود می بخشد
صفحات :
از صفحه 503 تا 517
رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین، حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی و شادکامی
نویسنده:
انسرودی الناز, حسینیان سیمین, صالحی فاطمه, مومنی فرشته
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 77 تا 94
  • تعداد رکورد ها : 11