جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان دختر
نویسنده:
قلی زاده آذر, رجبی طیبه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این مقاله تعیین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دختر است. روش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 90 89 به تعداد 944 نفر است. 310 نفر با نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ای با 63 سوال بسته با پایایی (a=0.87) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از تحلیل عامل، t تک متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون فریدمن و LSD استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی با میانگین فرضی 3، 3.61 بود که بالاتر از حد متوسط است. همچنین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی در سطح p<0.01 معنادار است. بین ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان و دیدگاه آنان تفاوت معناداری مشاهده نشد.
صفحات :
از صفحه 31 تا 51
  • تعداد رکورد ها : 1