جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 5
رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد
نویسنده:
آهنچیان محمدرضا, ظهورپرونده وجیهه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این پژوهش به بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد پرداخته است. برای انجام این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یکدیگر مدنظر قرار گرفته اند. در این پژوهش برای سنجش میزان دانش مدیریتی مدیران، 40 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به مدیران مدارس و برای سنجش میزان اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس 200 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به دبیران مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام گرفته است برای سنجش هر کدام از متغیرهای فوق از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای این امر است که رابطه ای معنادار بین دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس وجود ندارد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 16
بررسی استاندارد های حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی
نویسنده:
زیرک مهدی, کوهستانی حسینعلی, خوی نژاد غلامرضا, آهنچیان محمدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی استاندارد های حرفه ای روسای دانشگاهها (به وی‍ژه در حوزه آموزش) و به منظور ارایه چارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی انجام گرفته است. در این مطالعه سه سوال بنیادی مورد بررسی قرارگرفته است: -1استاندارد های حرفه ای روسای دانشگاهها کدام است؟ -2الگوی مناسب برای ارتقای استاندارد های حرفه ای روسای دانشگاهها کدام است؟ -3درجه تناسب الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان آموزش عالی کدام است؟این پژوهش از نوع توصیفی است و برای اجرای آن از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای: فردوسی مشهد، واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 (خراسان)، بیرجند و سبزوار تشکیل می دهند، که تعداد کل آنها بر اساس آمار اخذ شده در تاریخ مهرماه 1386، 1500 نفر می باشد، که از طریق نمونه گیری طبقه ای-نسبی تعداد 97 نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته (یک پرسشنامه باز پاسخ از طریق فن دلفی و دو پرسشنامه بسته پاسخ با طیف لیکرت) استفاده شده است که پس از تعیین روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار گرفته است.برای تحلیل اطلاعات و داده ها در بخش توصیفی از جدول توزیع فراوانی و درصد و در بخش استنباطی از آزمون های t همبسته، کی دو فریدمن و نسبت بهره گیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وMinitab  و نرم افزار Lisrel انجام گرفته است.از جمله نتایج پژوهش حاضر، این که: -1وضعیت موجود استاندارد های حرفه ای (دانش مهارت، توانایی و نگرش و گرایش) روسای دانشگاه های مورد مطالعه در حد مطلوبی نیست. -2از نظر برخورداری روسای دانشگاههای مورد بررسی از استاندارد های حرفه ای در وضع موجود، مولفه های مهارت و توانایی، دارای رتبه اول، بعد از آن در رتبه دوم مولفه نگرش و گرایش قرار دارد و در درجه سوم مولفه دانش قرارگرفته است. -3از نظر وضع مطلوب و مورد انتظار استاندارد های حرفه ای روسای دانشگاهها، مولفه نگرش و گرایش دارای بیشترین اهمیت، مولفه مهارت و توانایی در درجه دوم و مولفه دانش در رده سوم قرارگرفته است.
صفحات :
از صفحه 95 تا 129
فرصت های آموزشی و نابرابری های منطقه ای در مدارس مناطق مرزی و غیرمرزی استان خراسان رضوی
نویسنده:
آهنچیان محمدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
منطقه محل زیست، یکی از شاخص های اساسی برای طبقه بندی انواع نابرابری های آموزشی است. در این نوع نابرابری، بهره مندی فرد از آموزش و پرورش به دلیل ویژگی های محل زندگی اش محدود می شود. چون کنترل این ویژگی ها، به وسیله افراد امکان پذیر نیست، حق آنها برای دریافت آموزش برابر، تحت الشعاع تهدیدها و فرصت های بیرونی قرار می گیرد. شواهد موجود درباره نابرابری های منطقه ای آموزش، یکی از چالش های جدی نظام های آموزشی از جمله در ایران به شمار می آید. این مقاله با محور قراردادن این نوع نابرابری، یافته های حاصل از پژوهشی پیمایشی درباره برابری فرصت های آموزشی در مناطق مرزی (محروم) و غیرمرزی (غیرمحروم) را به اختصار ارایه می نماید. پژوهش یاد شده در 45 مدرسه در 3 شهر منطقه مرزی و 39 مدرسه در 2 شهر منطقه غیرمرزی خراسان رضوی انجام گرفت، و با تحلیل یافته های حاصل از جستجو در مدارک، مشاهده، و دو فرم پرسشنامه به این نتیجه رسید که فرصت های ظاهری میان مناطق مقایسه شده، در سه عنصر درون داد، فرایند و تولیدات مدارس نشان دهنده نوعی نابرابری بحرانی نیست.
صفحات :
از صفحه 27 تا 44
افت تحصیلی و رابطه آن با بنیادهای فلسفی آموزش و پرورش مدرن
نویسنده:
آهنچیان محمدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
افت تحصیلی هنوز هم یک چالش چدی برای نظام های آموزشی دنیا است. شاید به همین دلیل، با وجود پژوهش ها و بررسی های فراوان، باب مطالعه و گفتگو درباره آن بسته نیست. این مقاله با یک نگاه فلسفی به افت تحصیلی، قصد معرفی و تحلیل ریشه های نظری این پدیده ناخواسته در شرایط آموزش و پرورش مدرن را دارد. به عبارت دیگر در اینجا ادعا می شود که علت های افت تحصیلی در بنیادهای فکری و آرای تربیتی مدرنیته قرار دارد، پس مادامی که آموزش و پرورش، نظام خود را بر چنین بنیادهایی استوار سازد امکان پیش گیری از افت تحصیلی کمتر وجود دارد. به این منظور شش عامل اصلی متاثر از آموزه های مدرن انتخاب، و رابطه آن با آموزش و پرورش و افت تحصیلی در نظر گرفته می شود. کوشش به عمل خواهد آمد با طی مسیر یک مقاله پژوهشی و به استناد منابع دست اول، یافته ها ارایه و سپس تحلیل شود.
صفحات :
از صفحه 83 تا 103
وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی
نویسنده:
آهنچیان محمدرضا, عبدلی افسانه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت درس فارسی عمومی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی، درس با تحقق اهداف تعیین شده فاصله دارد، اما در مولفه تدریس و فعالیت های کلاسی موفق عمل کرده است و دانشجویان از منابع یادگیری معرفی شده و سهولت تهیه آن و در حیطه ارزشیابی و نگرش رضایت داشته اند. همچنین، بین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مولفه های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج ارزشیابی t مستقل نشان داد که در مولفه اهداف، محتوا، تدریس و فعالیت های کلاسی، منبع یادگیری و نگرش و قضاوت بین رشته های علوم انسانی و رشته های غیر علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مولفه ارزشیابی، تفاوت معناداری مشاهده شد، به طوری که میانگین نمرات دانشجویان رشته های علوم انسانی بالاتر بود.
صفحات :
از صفحه 157 تا 182
  • تعداد رکورد ها : 5